Nominačný list na reprezentačný štart / 9th Hungarian Open 2019

Zraz účastníkov je 28.06.2019 o 8:55 parkovisko Kuchajda.

Vedúci akcie: Ivana Solymosyová (+421 904 924 476)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk