Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U60/P

 Rada SPF schvaľuje nomináciu  plavcov a realizačný tím na preteky Majstrovstvá Európy juniorov, Kazaň (RUS) v termíne od 03.07.2019 - 07.07.2019

 

Juniori: Trníková Nikoleta, Potocká Tamara, Ripková Zora, Kupčová Sabína, Cibulková Martina, Marušáková Ema, Vadovičová Nina, Kušík Alex, Reindl Robin, Kliment Simon

 

Realizačný tím: Miloš Božik (vedúci výpravy, hlavný tréner), Jiŕí Adámek, Karel Prochádzka Marián Hrabovský (tréner - asistent).

Masér bude doplnený do realizačného tímu po ukončení výberu.

 

Zraz juniorov a realizačného tímu podľa nominačného listu.

 

Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov.

 

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí, vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

 

Termín: bez zbytočného odkladu                                 Zodpovední: p. Bielik, Nowak