Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U61/P

Rada SPF schvaľuje  úpravu propozícii podľa priloženej prílohy a termínov konania pretekov nasledovne:

 

29.06.         FPD Slovenský pohár žiakov BAO       3.kolo       Bratislava       AZETA       25m

28.09.         FPD Slovenský pohár žiakov BAO       4.kolo       Bratislava       AZETA       25m

 

Úloha z uznesenia:

Rada SPF  ukladá sekretariátu SPF vykonať úpravu propozícií plaveckých pretekov na webovom sídle

 

Termín: bez zbytočného odkladu

 

Zodpovední::  p. Nowak, Košťálová