Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U65/P

Rada SPF schvaľuje,  že na súťažiach DP na otvorenej vode v roku 2019 sa bude pre spracovanie prihlášok, odhlášok a výsledkov používať program RUFUS a spracovateľa prihlášok, odhlášok a výsledkov pre dané súťaže poverí viceprezident DP.

 

Úloha z uznesenia:

Rada SPF  ukladá  víceprezidentovi DP poveriť osobu na spracovanie prihášok, odhlášok a výsledkov pretekov DP, ktorá ovláda program RUFUS

 

Termín: bez zbytočného odkladu

 

Zodpovední: Pavol Peciar