Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U68/P

Rada SPF schvaľuje,  úpravu ŠTD DP  pre rok 2019 podľa prílohy

Úloha z uznesenia: Vykonať zmenu v ŠTD.

Termín: bez zbytočného odkladu

 

Zodpovední:  sekretariát SPF