Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U69/P

Rada SPF schvaľuje tréningovú prípravu reprezentačného družstva Seniori synchronizovaného plávania v Šamoríne v dňoch 24.6.-07.07.2019:

Reprezentanti:

Bacharová J., Bartovičová H., Daabousová N., Diky CH., Iakovlev A., Lisá L., McDonnell L., Miškechová D., Novotná B., Riegerová V., Slezáková R., Solymosyová S.

 

Realizačný tím:

Vedúci akcie: Szauder N.

Tréner: Szauder N., Thuringerová M.

 

Dopravu na miesto tréningovej prípravy si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady.

Náklady na prenájom bazéna je hradený z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.

Úloha z rozhodnutia:

VSSP SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu      

          

 Zodpovedný/í: p. McDonnell J., Nowak M.