Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U71/P

Rada SPF schvaľuje tréningovú prípravu reprezentačného družstva Mladší juniori synchronizovaného plávania v Šamoríne v dňoch 01.-06.07.2019:

Reprezentanti:

Bartolčičová E., Bugalová R., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lukáčová N., Solymosy J., Ždánová N.

Realizačný tím:

Vedúci akcie: Szauder N.

Tréner: McDonnell J., Solymosyová I., Szauder N.

Dopravu na miesto tréningovej prípravy si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady.

Náklady na prenájom bazéna je hradený z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.

 

Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovedný/í: p. McDonnell J., Nowak M.