Nominačný list na reprezentačný štart / Majstrovstvá sveta v synchronizovanom plávaní 2019

Zraz účastníkov je 08.08.2019 o 4:00 prakovisko Iuventa.

Vedúci akcie: Jana Labudová (+421 905 238 968‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk