Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U72/P

Rada SPF schvaľuje aktualizovaný Plán práce Reprezentačného družstva SR mužov vo vodnom póle pre rok 2019

a jeho Prílohu č. 2 - Termíny povinných spoločných akcií jednotlivých reprezentačných družstiev SR mužov.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť aktualizovaný Plán práce Reprezentačného družstva SR mužov vrátane jeho príloh.

 

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G. Gyurcsi - manažér mužských reprezentačných družstiev vo VP)