Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U73/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR vo vodnom póle na výcvikové tábory,  nasledovne:

3. - 7.7.2019 Kamnik (SLO)
10. - 14.7.2019  Košice (SVK)  - sparing SLO

Širšia nominácia hráčov:

1.         Daníšek David – NERZI

2.        Duga Peter – VPMBA

3.        Rajdoš Ladislav – HOMKE

4.        Juhás Samuel Richard – HOMKE

5.        Šlepkovský Radovan – HOMKE

6.        Badida Michal Jozef – HOMKE

7.         Bačo Dani – HOMKE

8.        Zolovčík Tomáš  - HOMKE

9.        Schubert Crystian –HOMKE

10.      Bártfay Samuel – HOMKE

11.       Matejka Milan – HOMKE

12.       Kleščinský Daniel – HOMKE

13.       Miško Erik – HOMKE

14.      Hrudál Samuel – HOMKE

15.       Kumičák Matej – HOMKE

16.      Kolesár Jakub – SKMD

17.       Mihál Marco – KVPNO

18.      Rešovský Bruno – SPUPR

19.      Ondrčka Daniel – PITOP

20.      Štanga Simon – KVPNO

21.       Masár Kristián – KVPNO

22.      Švec Andrej – SPUPR

Realizačný tím:

Karol Bačo /hlavný tréner/, Miroslav Fábian /asistent trénera/, Karol Bačo st. /vedúci družstva/

Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

 

Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera kategórie U15 mužov p. Karola Bača stanoviť finálnu nomináciu maximálne 15 (pätnásť) hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.

 

Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní hráči, resp. ich materské kluby.

SPF zabezpečuje prepravu z Košíc do Slovinska dvomi minibusmi a znáša s tým súvisiace náklady.

Náklady spojené s pobytom (ubytovanie a strava) družstva U15 muži SR v Slovinsku je hradený na recipročnej báze slovinskou stranou a následne SPF zabezpečí ubytovanie a stravu počas VT v Košiciach v obdobnom rozsahu a počte osôb pre družstvo Slovinska.

Nominovaným hráčom, ktorí pochádzajú z Košíc a Prešova sa udeľuje výnimka a nemusia byť ubytovaní počas výcvikového tábora s družstvom v spoločnom ubytovacom zariadení.

Náklady  na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla.

Nominovaní hráči družstva U15 sa akcie zúčastňujú za spoluúčasti 10,- € za každý začatý deň akcie v súlade s Plánom práce na rok 2019.

 

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikové tábory kategórie mužov U15 vo vodnom  póle v Kamniku (SLO) 3. - 7.7.2019 a v Košiciach 10.14.7.2019.

 

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )