Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U75/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov reprezentačného družstva kategórie U17 muži SR vo vodnom póle na výcvikové tábory v Novákoch nasledovne:

3. - 7.7.2019       VT Nováky

10.-17.07.2019  VT Nováky

17.-21.07.2019  VT Nováky

Širšia nominácia hráčov:

1.         Adamec Patrik - HOMKE

2.        Bačo Dani - HOMKE

3.        Berlanský Adam - KVPPN

4.        Hacaj Adam - VPMBA

5.        Halo Matúš - PITOP

6.        Holič Jakub - KVPPN

7.         Horváth Martin – SKMD

8.        Jakubis Peter - KVPNO

9.        Janoščák Martin - HOMKE

10.      Kavečanky Simon - SKMD

11.       Kleščinský Matej – HOMKE

12.       Kolesár Jakub - SKMD

13.       Lukáč Michal - SPUPR

14.      Mazák Patrik - HOMKE

15.       Mázik Miroslav - HOMKE

16.      Mihál Marco - KVPNO

17.       Németh Norbert - SKMD

18.      Prištič Matej - KVPPN

19.      Ravinger Alexander - KVPNO

20.      Rešovský Bruno - SPUPR

21.       Schavel Jakub - HOMKE

22.      Šaghy Tibor - VPMBA

23.      Šimkovič Adam - KVPNO

24.      Tabačár Pavol - PVKVR

25.      Tisaj Patrik - KVPNO

26.      Varga Michal - SKMD

27.      Venény Ľuboš - KVPPN

28.      Zolovčík Tomáš – HOMKE

Realizačný tím:

Miroslav Gogola /hlavný tréner/, Michal Gogola /asistent trénera/

 

Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Miroslava Gogolu stanoviť finálnu nomináciu maximálne 18 (osemnásť) hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov na predmetné výcvikové tábory.

Zraz hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.

Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní hráči, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku.

Nominovaným hráčom, ktorí pochádzajú z Novák a okolia sa zároveň udeľuje výnimka a nemusia byť ubytovaní počas výcvikových táborov s družstvom v spoločnom ubytovacom zariadení.

Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla.

Nominovaní hráči družstva U17 sa akcie zúčastňujú za spoluúčasti 10,- € za každý začatý deň akcie v súlade s Plánom práce na rok 2019.

                                                                                                                                             

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikové tábory v Novákoch (3. - 7.7., 10. - 17.7., 17.-21.7.2019) pre kategóriu  U17 muži vo vodnom póle.

 

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )