Nominačný list na reprezentačný štart / Sústredenie pred MSJ 2019

Zraz účastníkov je 16.07.2019 o 15:00 h - recepcia Hotela X-Bionic, Dubová 33, Šamorín

Vedúci akcie: Miloš Božik  (+421 907 979 751‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk