Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U90/P

Rada SPF zachovávajúc stanovené pomery jednotlivých športových odvetví a účel jednotlivých kapitol schváleného rozpočtu SPF na rok 2019 schvaľuje zmenu a doplnenie rozpočtu SPF na rok 2019.

Zmena rozpočtu SPF na rok 2019 s vyznačením schválených zmien (pozn. položky podfarbené tehlovou farbou) je Prílohou uznesenia.

Úloha z uznesenia U90/P/2019:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť zmeny Rozpočtu SPF na rok 2019.

Termín: obratom

Zodpovední: Sekretariát SPF (p. Šulek)