Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U91/P

Keďže SPF s MŠVVaŠ SR uzavrela Dodatok č. 1 k zmluve č. 0090/2019/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2019, ktorým došlo k navýšeniu príspevku uznanému športu v roku 2019  na základe čoho dochádza k zmene a doplneniu rozpočtu SPF na rok 2019,  Rada SPF schvaľuje navýšenie súm poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu jednotlivým riadnym členom a tým aj úpravu príslušných ustanovení:

  • Zmlúv č. 110101 až 110178/15%ŠMsP/člen/2019; Zmlúv č. 110201 až 110219/15%ŠMsP/člen/2019,
  • Zmlúv č.  12010201/ÚTM/člen/2019 až  12010241/ÚTM/člen/2019,

bez potreby ďalších formálnych úkonov v podobe dodatkov predmetných zmlúv s tým, že jednotliví riadni členovia sú oprávnení čerpať prostriedky až do výšky schválených navýšených súm bez zmien a  podľa podmienok uzatvorených zmlúv (pozn. obdobie čerpania a predloženia vyúčtovania ostávajú nezmenené).

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF oboznámiť dotknuté kluby o navýšení  súm poskytnutých finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu, ktorými boli uzavreté Zmluvy č. 110101 až 110178/15%ŠMsP/člen/2019, Zmluvy č. 110201 až 110219/15%ŠMsP/člen/2019 a Zmluvy č.  12010201/ÚTM/člen/2019 až  12010241/ÚTM/člen/2019.

Termín: obratom

Zodpovední: Sekretariát SPF (p. Blažová)