NL Seniori / Svetový pohár v plávaní - 5. kolo

Zraz účastníkov je 10.10.2019 o 7:00 h - Letisko Schwechat

Vedúci akcie: Karel Procházka

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk