NL Juniori / Plzeňské sprinty 2019

Zraz účastníkov je 17.10.2019 o 11:00 h - Plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava

Vedúci akcie: Miloš Božik (+421 907 979 751‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a reprezentacia@swimmsvk.sk