Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U109/P

Rada SPF schvaľuje preplatenie nákladov na zabezpečenie telovýchovných lekárskych prehliadok pre reprezentantov SR v kategóriách ženy seniorky a muži seniori vo vodnom póle na rok 2019 do výšky maximálne 70,- € / osoba.

Vynaložené náklady budú reprezentantom refundované na základe predloženého dokladu o platbe a lekárskom potvrdení o absolvovaní prehliadky. Lekárske prehliadky musia reprezentanti absolvovať na základe pokynov a v termínoch určených manažérmi reprezentačných družstiev vo vodnom póle.

Náklady na zabezpečenie telovýchovných lekárskych prehliadok budú hradené z rozpočtu SPF kapitoly vlastné zdroje sekcie vodného póla SPF.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť refundáciu nákladov seniorským reprezentantom vo vodnom póle vynaložených na zabezpečenie lekárskych prehliadok na rok 2019.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková, G. Gyurcsi - manažéri reprezentačných družstiev vo vodnom póle)