Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U110/P

Rada SPF schvaľuje aktualizované prílohy Plánu práce Reprezentačného družstva SR mužov vo vodnom póle pre rok 2019 podľa predložených dokumentov nasledovne:

Príloha č. 1 - Zoznam širšieho reprezentačného družstva SR mužov pre RTC 2019

Prílohu č. 2 - Termíny povinných spoločných akcií jednotlivých reprezentačných družstiev SR mužov.

Úloha z rozhodnutia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie aktualizovaných príloh Plánu práce Reprezentačného družstva SR mužov vo vodnom póle pre rok 2019.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G. Gyurcsi - asistent pre vodné pólo)