NL Juniori / Danish Open Championships 2019

Zraz účastníkov je 05.11.2019 o 09:15 h - Plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava

Vedúci akcie: Jiří Adámek (+421 908 701 272‬‬)

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk a jiri.adamek@orcabratislava.sk.