Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava Kanada

Zraz účastníkov je 04.11.2019 o 8:30 na letisku Schwechat, Terminal 3.

Vedúci akcie: Denise Sauve

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk