Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U115/P

Rada SPF schvaľuje  zaradenie nominovaných plavcov na základe rozhodnutia sekcie plávania do podpory NŠC pre rok 2020. Navrhovaní reprezentanti sú z kategórie junior/juniorka.

 

Nominovaní plavci:

Ema Marušáková

Zora Ripková

Martina Cibulková

Nikoleta Trníková

 

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaradiť nominovaných plavcov do podpory NŠC pre rok 2020.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný: Sekretariát/ (M. Nowak)