Nominačný list na reprezentačnú akciu / Ukrainian Open Cup

Zraz účastníkov je 10.12.2019 o 5:15 na letisku Schwechat, Terminal 3.

Vedúci akcie: Kseniya Sydorenko

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk