Nominačný list na reprezentačnú akciu / Tréningová príprava Šamorín

Zraz účastníkov je:

  • juniori, seniori 02.01.2020 o 08:45
  • mladší juniori 02.01.2020 o 13:45

na adrese x-bionicsphere, Dubová 33, ˇSamorín.

Vedúci akcie: Nora Szauder

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk