Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v technických elementoch 2020

Zraz účastníkov je:

  • juniori 12.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi
  • seniori 12.01.2020 o 14:45 na adrese plaváreň Lafranconi

Vedúci akcie: Nora Szauder

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk