Nominačný list na reprezentačnú akciu / MSR v povinných figurách 2020

Sraz účastníkov je 19.01.2020 o 12:45 na adrese plaváreň Lafranconi.
Vedúci akcie: Monika Thüringerová

Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského oddielu.

Reprezentant je povinný v prípade neúčasti na takýchto podujatiach, s výnimkou dopingových kontrôl, dostatočne vopred odôvodniť a ospravedlniť svoju neúčasť Rade SPF prostredníctvom sekretariátu SPF písomnou formou na sport@swimmsvk.sk