Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U7/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Stanov SPF čl.41 pís. p) a Plánu práce na RTC 2020 reprezentačného družstva juniorov reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní pre RTC 2020 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR juniorov v plávaní k 1.1.2020, ktorý je prílohou č.1

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť všetky požadované úkony v súvislosti so zaradením pretekárov do reprezentačného družstva SR juniorov.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: p. Šulek, p. Nowak

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie zloženia reprezentačného družstva juniorov v plávaní pre RTC 2020 na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Košťálová)