Uznesenie Rady SPF č. SPF/2020/R/U8/P

Rada SPF schvaľuje v zmysle Stanov SPF čl.41 pís. p) a Plánu práce na RTC 2020 reprezentačného družstva seniorov reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní pre RTC 2020 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR seniorov v plávaní k 1.1.2020, ktorý je prílohou č.1

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť všetky požadované úkony v súvislosti so zaradením pretekárov do reprezentačného družstva SR seniorov.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: p. Šulek, p. Nowak

Úloha z uznesenia:

Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie zloženia reprezentačného družstva seniorov v plávaní pre RTC 2020 na webovom sídle SPF.

Termín: bez zbytočného odkladu

Zodpovedný/í: Sekretariát/ (p.Košťálová)