Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK46 -52

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK46 -52 za obdobie 20.4.2018 - 14.5.2018

Uznesenie DK SPF č. SPF/2018/DK/1DK1/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 1. senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “1. senát DK SPF”) zloženom Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Peter Mihál, člen a Ing. arch. Edita Pavlíková, člen vo veci podnetu navrhovateľa: Mgr. Miroslava Machoviča na prešetrenie konania individuálneho člena SPF - športovca Robin Reindl (2002), reg. číslo SVK 11782, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK1, takto r o z h o d l a športovec Robin Reindl ( 2002 ) reg. číslo SVK 11782 ( ďalej len „previnilec“ vo všetkých tvaroch ), sa dopustila disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia článku 41 ods. 1) písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF ( ďalej len „ DP SPF“) Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SPF alebo jej člena za čo jej ukladá disciplinárne opatrenie VYLÚČENIE Z REPREZENTÁCIE podľa ustanovenia článku 15) a 41 ods. 3) DP SPF na 4 mesiace . Podľa 30 ods. 1), ods. 3) DP SPF sa výkon uloženého disciplinárneho opatrenia podmienečne odkladá na skúšobnú dobu 4 mesiace, ktorá začína plynúť účinnosťou tohto rozhodnutia.

OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/DK2

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom pléna DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa Rady SPF na prešetrenie konania Nunzie Cinzie Ragusy, reg. číslo SVK19747, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK2, z a č í n a v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/DK2 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF - športovému odborníkovi Nunzia Cinzia Ragusa, reg. číslo SVK19747.

OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/DK1

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárnehoporiadku SPF prostredníctvom pléna DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa Rady SPF na prešetrenie konania Ing. Jána Baranoviča, reg. číslo SVK19320, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK1, z a č í n a v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/DK1 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF - športovému odborníkovi Ing. Jánovi Baranovičovi, reg. číslo SVK19320.

Uznesenie DK SPF č. SPF/2018/DK/1DK2/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 1. senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “1. senát DK SPF”) zloženom Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Peter Mihál, člen a Ing. arch. Edita Pavlíková, člen vo veci podnetu navrhovateľa: Mgr. Miroslava Machoviča na prešetrenie konania individuálneho člena SPF - športovca Lucie Kubovej (2002), reg. číslo SVK12829, vedenej pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK2, takto   r o z h o d l a   Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie  z a s t a v u j e.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania