Disciplinárne konania

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK02

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej pléna vo veci podnetu navrhovateľa: Miroslava Nowáka – športového riaditeľa SPF, predmetom ktorého je oznámenie o porušení povinnosti reprezentanta počas reprezentačnej akcie Plzenské šprinty 2019 - členom Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len „SPF“): Marek Botík, reg. číslo SVK10219, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK02, z a č í n a v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2019/DK/DK02 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF: Marek Botík – športovec, reg. číslo SVK10219 (ďalej tiež len „individuálny člen SPF“ alebo „reprezentant“) a súčasne v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF individuálnemu členovi SPF ukladá predbežné opatrenie p o z a s t a v e n i e   v ý k o n u    š p o r t o v e j č i n n o s t i v    r á m c i               r e p r e z e n t á c i e    S R až do rozhodnutia DK SPF vo veci

Uznesenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK01/U1/P

U Z N E S E N I E Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie SPF/2019/DK/DK01/U1/P Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF (DP SPF) s poukazom na § 92 odsek 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako “zákon o športe”) v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “DK SPF”) vo veci podnetu navrhovateľa: Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, Hanulova 5/C, P.O.BOX 5, 840 11 Bratislava na prešetrenie konania individuálneho člena SPF - športovca Juraj Hlávek, reg. číslo SVK 106209, vedenej pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK01, takto r o z h o d l a športovec Juraj Hlávek  reg. číslo SVK 10629 ( ďalej len „previnilec“ vo všetkých tvaroch ), sa dopustil porušenia antidopingového pravidla podľa § 88 odsek 1, odsek 3 písm. a) zákona o športe v spojení s článkom 38 Disciplinárneho poriadku SPF a článkom 2 bodom 2.1 Svetového antidopingového kódexu spočívajúceho v prítomnosti zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej vzorke športovca tým, že  v jeho vzorke moču odovzdanej dňa 16.06.2019 v rámci súťažnej dopingovej kontroly v plávaní na podujatí s názvom Majstrovstvá SR Open, ktorej sa zúčastnil ako pretekár, zaevidovanej pod číslom A4357639, bola preukázaná prítomnosť zakázanej látky Metylhexánamín (skupina S6.b špecifikované stimulanciá), za čo mu  ukladá sankciu zákaz športovej činnosti na 2 (dva) roky od 11.09.2019 podľa ustanovenia článku 10.2.2 Svetového antidopingového kódexu. Podľa článku 9 Svetového antidopingového kódexu sa anulujú výsledky, ktoré dosiahol previnilec na podujatí s názvom Majstrovstvá SR Open v dňoch od 14. - 16.06.2019  Podľa čl. 13 ods 1 DP SPF sa previnilcovi ukladá disciplinárne opatrenie odobratie ceny, ktorú získal na podujatí Majstrovstvá SR Open, ktoré sa uskutočnilo v dňoch od 14.-16.06.2019.   

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK102-117

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK102-117 za obdobie 04.10.-28.11.

Rozhodnutie RR č. SPF/2019/RR/RR1/U2/P

Rozhodovacia radamení svoje rozhodnutie č. SPF/2019/RR/P1 zo dňa 16.10.2019 tak, že stranám konania predlžuje lehotu na podanie odvolania voči tomuto rozhodnutiu, a to do 31.01.2020. Vo zvyšnej časti ostáva rozhodnutie nezmenené.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK90-101

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK90-101 za obdobie 20.09.-23.09.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania