Disciplinárne konania

OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/1DK2

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jeho 1. Senátu DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa Mgr. Miroslava Machoviča na prešetrenie konania Lucia Kubová (2002),  reg. číslo SVK12829, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK2 začína v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 2 písm. g) a ods. 3 písm. a)  Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK/1DK2 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF Lucia Kubová (2002)  - pretekár  reg. číslo SVK12829.

OZNÁMENIE Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/1DK1

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jeho 1. Senátu DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa Mgr. Miroslava Machoviča na prešetrenie konania Reindl Robin (2002),  reg. číslo SVK11782, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK1 začína  v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 2 písm. g) a ods. 3 písm. a)  Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK/1DK1 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF Robin Reindl (2002)  - pretekár  reg. číslo SVK11782  a  ukladá ochranné opatrenie  Vylúčenie z reprezentácie v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK11 -19

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK11 -19 za obdobie 18.1.2018 - 9.2.2018

ROZHODNUTIE Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1

Rozhodovacia rada SPF v zložení Mgr. Igor Šumichrast, predseda; JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová, podpredseda; JUDr. Ľubomír Myndiuk, L.L.M, člen; Mgr. Michal Klein, člen, na svojom zasadnutí konanom dňa 11.12.2017 v sídle Slovenskej plaveckej federácie: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava v čase od 11:00 - 13:00, v spore Slovenskej plaveckej federácie so sídlom: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36068764 (ďalej len „SPF“) ako navrhovateľom proti KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI so sídlom: Čajkovského štvrť 3733/8, 03601 Martin, IČO: 42433291 (ďalej len „KPMTV“) ako odporcom, za prítomnosti Kontrolóra SPF Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD., vo veci porušenia autorských práv rozhodla pomerom hlasov 4 ZA : 0 PROTI takto: 1. SPF nie je povinná zrušiť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 a rozhodnúť o zmene názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP, ktoré je oprávnená ďalej používať. 2. SPF používaním názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP ani prijatým Uznesením Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 nezasahuje do autorských ani iných práv KPMTV ani do práv tretích osôb a jej konanie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami SPF.

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2018/OK/U1/P

Odvolacia komisia Slovenskej plaveckej federácie svojím Uznesením č. SPF/2018/OK/U1/P ruši rozhodnutie DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK122/U2/P o uložení disciplinárneho trestu Tomášovi Oremovi (SVK 19750) a vracia vec prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania