Disciplinárne konania

Pozvánka na zasadnutie pléna Disciplinárnej komisie SPF

Dňa 16.10.2019 o 14.30h sa uskutoční zasadnutie pléna Disciplinárnej komisie SPF.

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK01

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej pléna DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa: Antidopingová agentúra Slovenskej republiky, Hanulova 5/C, P.O.BOX 5, 840 11 Bratislava (ďalej tiež len "SADA"), predmetom ktorého je oznámenie o porušení antidopingového pravidla členom Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len "SPF"): Juraj Hlávek, reg. číslo SVK10629, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK01, začína   v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a)  Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania  SPF/2019/DK/DK01 disciplinárne konanie voči  individuálnemu členovi SPF  Juraj Hlávek - športovec, reg. číslo SVK10629 (ďalej tiež len "individuálny člen SPF") a súčasne v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF individuálnemu členovi SPF ukladá predbežné opatrenie pozastavenie výkonu športovej činnosti až do rozhodnutia DK SPF vo veci.

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK3

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom pléna DK SPF vo veci podnetu navrhovateľa: Rada SPF úlohou č. 158/2018 v zastúpení JUDr. Marcel Blažo a Mgr. Ladislav Križan, PhD. na prešetrenie konania Mgr. Ireny Adámkovej, SVK14132, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK3 začína   v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a)  Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK3 disciplinárne konanie voči  členovi SPF  Mgr. Irena Adámková, SVK14132.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK74-89

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK74-89 za obdobie 31.05.-26.08.

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK73

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK73 za obdobie 11.06.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania