Disciplinárne konania

Uznesenie DK SPF č. SPF/2017/DK/DK32/U2

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “Plénum DK SPF”) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., podpredseda, a členov Ing. arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál, Ing. Adam Czaszko, Ing. Ján Šurim, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbek vo veci podnetu navrhovateľa: Rada Slovenskej plaveckej federácie ( ďalej len “Rada SPF”), na základe uznesenia Rady SPF č. SPF/2017/R/Z6/U3 na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Viktórie Reichovej, reg. číslo SVK15740 vedenej pod spisovou značkou SPF/2017/DK/DK32 takto rozhodla športovec Viktória Reichová reg. číslo SVK 15740, sa dopustila disciplinárneho previnenia podľa ustanovenia článku 41 ods. 1) písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF (ďalej len „DP SPF“) Porušenie povinnosti vyplývajúcej z predpisu alebo rozhodnutia orgánu SPF alebo jej člena s poukazom na čl. 2 ods. 4, ods. 5, ods. 13 veta prvá a ods. 14 Štatútu reprezentanta Slovenskej republiky v plaveckých športoch tým, že v období od 03.07.2017 do 07.08.2017 bez predchádzajúceho súhlasu realizačného tímu zodpovedného za účasť na vrcholnom podujatí 2017 Synchronised Swimming Mediterranean Cup 1/ začala trénovať a cvičiť vo veľkom rozsahu zmenenú voľnú zostavu sólo, ktorou sa kvalifikovala na vrcholné podujatie, a to v termíne bezprostredne pred účasťou na vrcholnom podujatí 2017 Synchronised Swimming Mediterranean Cup, 2/ si zabezpečila osobnú trénerku zo zahraničia v čase prípravy reprezentačného družstva (t.j. na akcii reprezentácie) pred vrcholným podujatím 2017 Synchronised Swimming Mediterranean Cup, 3/ absolvovala individuálnou prípravou neprimerane zvýšené tréningové dávky, čím nedodržala režim prípravy, ktorý bol nastavený realizačným tímom s dávkovaním tréningových jednotiek smerom k vrcholnému podujatiu; týmto svojím konaním hrubo zasiahla do reprezentačnej prípravy na vrcholné podujatie 2017 Synchronised Swimming Mediterranean Cup, za čo jej ukladá disciplinárne opatrenie pokarhanie podľa ustanovenia článku 11 v spojení s článkom 41 ods. 3 DP SPF.

Zápis zo zasadnutia Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/Z1

Zápis č. SPF/2018/DK/Z1 zo zasadnutia pléna Disciplinárnej komisie SPF konanej dňa 23.5.2018 v Bratislave.

Uznesenie DK SPF č. SPF/2017/DK/DK30/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “Plénum DK SPF”) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., podpredseda, a členov Ing. arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál, Ing. Adam Czaszko, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbek vo veci podnetu navrhovateľa: Alexander Vajda, reg. č. SVK13541 na prešetrenie konania riadneho člena SPF Plavecký klub ORCA SPORT, so sídlom Muškátová 2316/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 42 135 460, vedenej pod spisovou značkou SPF/2017/DK/DK30, takto rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje.

Uznesenie DK SPF č. SPF/2017/DK/DK29/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “Plénum DK SPF”) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., podpredseda, a členov Ing. arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál, Ing. Adam Czaszko, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbekvo veci podnetu navrhovateľa: Alexander Vajda, reg. č. SVK13541 na prešetrenie konania riadneho člena SPF Plavecký klub ORCA Bratislava, so sídlom Za Kasárňou315/1, 831 03 Bratislava - Nové Mesto, IČO 31 266 665, vedenej pod spisovou značkou SPF/2017/DK/DK29, takto rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje.

Uznesenie DK SPF č. SPF/2017/DK/DK28/U1/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v pléne Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “Plénum DK SPF”) zloženom z Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., podpredseda, a členov Ing. arch. Edita Pavlíková, JUDr. Peter Mihál, Ing. Adam Czaszko, JUDr. Katarína Horváthová, Mgr. Viktor Karel, Mgr. Patrik Hrbek vo veci podnetu navrhovateľa: Alexander Vajda, reg. č. SVK13541 na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Mgr. Ireny Adámkovej, reg. číslo SVK14132, vedenej pod spisovou značkou SPF/2017/DK/DK28, takto rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania