Disciplinárne konania

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK72-83

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK72-83 za obdobie 6.10.2017 - 8.10.2017

Uznesenie 2. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/2DK1/U2/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 2 . senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “2. senát DK SPF”) zloženom JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - predseda, Ing. Jana McDonnell a RNDr. Jozef Mihál, vo veci podnetu navrhovateľa oddiel Synchronizované plávanie Malacky, n. o. so sídlom Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO 45743711 na prešetrenie rozhodnutia hlavnej rozhodkyne medzinárodnej súťaže DELFÍNIK 2017 & IUVENTA CUP Ing. Zuzany Lobpreisovej SVK15729, vedenej na Disciplinárnej komisii SPF pod spisovou značkou SPF/2017/DK/2DK1, takto r o z h o d l a: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie z a s t a v u j e.

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U5/P

     Odvolacia komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „odvolacia komisia“) v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Tomáša Orosa, člena Vodnopólového klubu Žraloci Žilina (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „disciplinárna komisia“) č. SPF/2017/DK/Z1/U1 z 11. 5. 2017 rozhodla Uznesením č. SPF/2017/OK/U5/P takto:      Odvolacia komisia rozhodnutie disciplinárnej komisie č. SPF/2017/DK/Z1/U1 z 11. 5. 2017 o uložení disciplinárneho trestu účastníkovi konania ruší a vracia vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.

Opravné uznesenie DK SPF č. SPF/2017/DK/U3/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „DK SPF) vo veci SPF/2017/DK/Z1/U3 zo dňa 12.07.2017, kedy začala v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1 Disciplinárneho poriadku disciplinárne konanie voči riadnym členom Slovenskej plaveckej federácie ( ďalej len „SPF“) takto r o z h o d l a: DK SPF o p r a v u j e  uznesenie SPF/2017/DK/Z1/U3 zo dňa 12.07.2017 tak, že „ začína v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku disciplinárne konanie voči riadnym členom SPF pod číslom konania : ● SPF/2017/DK1/U1 voči členovi SPF Občianske združenie "Športový klub AQUATICS Nitra", IČO: 42333326; ● SPF/2017/DK2/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Aquabela Stars, o. z., Nitra, IČO: 42209943, ● SPF/2017/DK3/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Active Swim, Poprad, IČO: 42230462, ● SPF/2017/DK4/U1 voči členovi SPF ŠK Atóm Levice, IČO: 36107301, ● SPF/2017/DK5/U1 voči členovi SPF Klub vodného póla H2O Piešťany, o. z., IČO: 42165652, ● SPF/2017/DK6/U1 voči členovi SPF Klub športového potápania Žralok, o. z., Bratislava, IČO: 30851319, ● SPF/2017/DK7/U1 voči členovi SPF Plavecký klub ORCA Michalovce, o. z., IČO: 35561751, ● SPF/2017/DK8/U1 voči členovi SPF Športový klub RAJA Banská Bystrica, IČO: 42307082, ● SPF/2017/DK9/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Športové gymnázium Nitra, IČO: 50529021, ● SPF/2017/DK10/U1 voči členovi SPF Plavecký oddiel TJ Sitno Banská Štiavnica, o.z., IČO: 14222396, ● SPF/2017/DK11/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Profesionálny plavecký tím Banská Bystrica, IČO: 42317941, ● SPF/2017/DK12/U1 voči členovi SPF Trenčiansky plavecký oddiel Trenčín, IČO: 42026130, ● SPF/2017/DK13/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Združenia športových klubov Slávia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra, IČO: 42338760, ● SPF/2017/DK14/U1 voči členovi SPF Triatlon Team Dolný Kubín, IČO: 42392187, ● SPF/2017/DK15/U1 voči členovi SPF Občianske združenie Žabka Čadca, IČO: 42070996, ● SPF/2017/DK16/U1 voči členovi SPF Plavecký klub PK Delfín Bratislava, IČO: 35545887, ● SPF/2017/DK17/U1 voči členovi SPF Mestský plavecký klub Delfín Liptovský Mikuláš, o. z., IČO: 31931863, ● SPF/2017/DK18/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Delfín Prešov, IČO: 42080720, ● SPF/2017/DK19/U1 voči členovi SPF Plavecký klub KARETKA Liptovský Mikuláš, IČO: 42389682, ● SPF/2017/DK20/U1 voči členovi SPF SPORT CLUB Senec, IČO: 36075124, ● SPF/2017/DK21/U1 voči členovi SPF Športový klub Polície Prešov, IČO: 35522232, ● SPF/2017/DK22/U1 voči členovi SPF Telovýchovná jednota Spartak Myjava, IČO: 34004416, ● SPF/2017/DK23/U1 voči členovi SPF Športový triatlonový klub Pezinok, o.z., IČO: 42355869, ● SPF/2017/DK24/U1 voči členovi SPF Plavecký klub Aqua Senica, IČO: 42287707, ● SPF/2017/DK25/U1 voči členovi SPF Plavecký Klub MOKO, o. z. Pezinok, IČO: 42413711 ● SPF/2017/DK26/U1 voči členovi SPF Klub vodného póla Mestský klub Nové Zámky, IČO: 34076956. DK SPF hore uvedených riadnych členov ( ďalej len „ previnilcov“ ) v zmysle ustanovenia čl. 50 ods. 4 Disciplinárneho poriadku vyzýva na písomné vyjadrenie k predmetným začatým disciplinárnym konaniam v lehote do 10 dní od dňa zverejnenia uznesenia na webovom sídle SPF. Zároveň DK SPF previnilcov vyzýva, aby vo svojom písomnom vyjadrení uviedli, či trvajú na prerokovaní disciplinárneho previnenia za ich účasti alebo či súhlasia s prerokovaním disciplinárneho previnenia bez ich účasti. ”Podania previnilcov, ktorí v súlade s pôvodným poučením uvedenom v uznesení DK SPF z n. SPF/2017/DK/Z1/U3 zo dňa 12.07.2017 podali voči tomuto uzneseniu odvolanie sa považujú za podané písomné vyjadrenia, s tým, že rovnako ich DK SPF vyzýva, aby sa písomne vyjadrili, či trvajú na prerokovaní disciplinárneho previnenia za ich účasti alebo či súhlasia s prerokovaním disciplinárneho previnenia bez ich účasti.   Odôvodnenie ako aj celý text uznesenia v prílohe.  

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U4/P

Odvolacia komisia SPF v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Ľuboša Križka proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2017/DK/Z1/U5 zo dňa 11. 5. 2017 rozhodla uznesením SPF/2017/OK/U4/P takto:  Odvolacia komisia SPF odvolanie Ľuboša Križka proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SPF č. SPF/ 2017/DK/Z1/U5 zo dňa 11.5. 2017  o d m i e t a.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania