Disciplinárne konania

Oznam Disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu U3/2015

Oznam Disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu U3/2015

Oznam Disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu U1/2015

Oznam Disciplinárnej komisie Slovenského plaveckého zväzu U1/2015

Začatie disciplinárnych konaní č. 1/2015 a č. 2/2015

Disciplinárna komisia Slovenského plaveckého zväzu dňa 23.11.2015 v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, 2 písm. e) Smernica Slovenskej plaveckej federácie č. 1/2014 -  Disciplinárny poriadok začína disciplinárne konanie voči členovi Slovenskej plaveckej federácie pod číslom 1/2015 voči Miroslavovi Šimunovi (SVK11443) a pod číslom 2/2015 voči VŠC Dukla Banská Bystrica (IČO 00800520) pre porušenie ustanovenia čl. 41 ods. 1 písm. a) Disciplinárneho poriadku.

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPZ zo dňa 15.11.2013

Na základe podnetu športového riaditeľa SPF p. Miroslava Nowaka zo dňa 25.09.2013 evidovaného pod č. VL-70/13, ktorým bolo oznámené, že reprezentant SR p. Marek Botík ako účastník Majstrovstiev sveta v plávaní v Barcelone v Španielsku, na ktoré bol nominovaný VV SPZ v termíne od 27.07. do 31.07.2013 si svojvoľne bez oboznámenia vedúceho výpravy, iných členov výpravy, sekretariátu SPF, resp. manažéra reprezentácie SR predĺžil pobyt v mieste konania MS na vlastné náklady. Menovaný svojim konaním porušil ako reprezentant SR v plávaní svoje povinnosti, nakoľko sa v rozpore s VV SPZ schválenou nomináciou sa nevrátil z podujatia v termíne aký schválil VV SPZ, resp. mu nebol udelený súhlas aby si pobyt v mieste konania MS v plávaní predlžil na svoje náklady. Disciplinárna komisia Slovenského plaveckého zväzu tento podnet prejednala a rozhodla, že pán Marek Botík reprezentant SR v plávaní porušil povinnosti reprezentanta SR bod 14 vyplývajúcich zo štatútu reprezentanta Slovenskej republiky v plávaní, nakoľko sa v rozpore s VV SPZ schválenou nomináciou sa nevrátil z podujatia v termíne aký schválil VV SPZ, resp. mu nebol udelený súhlas aby si pobyt v mieste konania MS v plávaní predlžiť na svoje náklady. Na tom základe ho Disciplinárna komisia Slovenského plaveckého zväzu v súlade s § 2 ods. 3 písm. a) a § 3 ods. 1) Disciplinárneho poriadku Slovenskej plaveckej federácie potrestala uložením disciplinárneho opatrenia vo forme písomného napomenutia.

Rozhodnutie Disciplinárnej komisie SPZ č. 216/13

Na základe podnetu pána Jána Štajera zo dňa 13.3.2013 evidovaného pod č. 216/13, ktorým bolo namietané porušovanie disciplinárneho poriadku rozhodcom pani Mgr. Miladou Leščákovou počas Zimných majstrovstiev SR mladších žiakov konaných v Dolnom Kubíne, vo forme neplnenia si rozhodcovských povinností a znevažovanie podujatia SPF nedôstojným správaním, Disciplinárna komisia Slovenského plaveckého zväzu tento podnet dňa 6.4.2013 pod č.k. DK 5-2013 prejednala a rozhodla, že pani Mgr. Milada Leščáková porušila pravidlá výkonu funkcie rozhodcu na Zimných majstrovstvách SR mladších žiakov konaných v Dolnom Kubíne v dňoch 7.-9. 2012 v zmysle pravidiel plávania a súťažného poriadku SPF schválených VV SPZ, v zmysle výkladu SW2, /SW2.7, SW 2.7.2 a SW 2.7.3/,  a na tom základe ju Disciplinárna komisia Slovenského plaveckého zväzu v súlade s § 2 ods. 3 písm. c) a § 3 ods. 11 Disciplinárneho poriadku Slovenskej plaveckej federácie potrestala uložením disciplinárneho opatrenia vo forme  zákazu výkonu funkcie rozhodcu SPF na domácich a zahraničných pretekoch v plávaní, do 31.12.2013.

Stránky

Subscribe to Disciplinárne konania