Konferencia SPF

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na...

Zasadnutie Konferencie Slovenskej plaveckej federácie v schválenom termíne dňa 01.03.2018 sa blíži. Športovci a športoví odborníci dosiaľ ste nevyužili svoje práva zvoliť si svojho delegáta na Konferenciu SPF na volebné obdobie 2016-2020. V zmysle čl.31 bodu 3 a 5 Stanov SPF je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF a rovnako je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca individuálnych členov SPF z radov športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov  alebo najmenej 50 športových odborníkov.  Zvoleného delegáta a jeho najviac dvoch náhradníkov s identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámte na Sekretariát SPF písomne elektronicky mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava,  najneskôr do 26.02.2018. Následne na zasadnutí Konferencie predloží delegát písomné dokumenty preukazujúce skutočnosť, že ho za delegáta na Konferenciu navrhla záujmová organizácia športovcov, resp. športových odborníkov alebo ho zastúpením  poverilo najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov; v takom prípade zástupca predkladá písomné poverenia od najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov, ktorých zastupuje. V prípade, že sa nemôže Konferencie zúčastniť osobne, môže ho zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený delegát Konferencie.

KONFERENCIA SPF 2018 - Doplňujúce voľby do orgánov SPF

Vážení členovia SPF, na základe skutočností: a) vzdania sa členstva v Rade SPF a funkcie viceprezidentky SPF za plávanie b) že dosiaľ do Odvolacej antidopingovej komisie nebol zvolený jej tretí člen, v rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF dňa 01.03.2018 budú vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020 doplňujúce voľby do funkcie člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie a člena Odvolacej antidopingovej komisie. Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov. Návrh kandidáta na funkciu člena orgánov SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 22.02.2018 na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.

KONFERENCIA SPF 2018

AKTUALIZOVANÉ k 26.02.2018 o 16:00 hod - Zverejnenie kandidátov na funkcie v orgánoch SPF V zmysle § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ako aj článku 36 ods. 3 Stanov SPF, je SPF povinná zverejniť kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb. Zoznam kandidátov na post člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie /z dôvodu vzdania sa funkcie zo strany Ivety Markovej/ a člena Odvolacej antidopingovej komisie /nakoľko dosiaľ nebol zvolený jej tretí člen/ bol Sekretariátom SPF vyhotovený podľa návrhov, ktoré boli na SPF predložené v predpísanej lehote do siedmych dní pred dátumom konania Konferencie SPF (čl. 36 ods. 3 Stanov SPF). V rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF dňa 01.03.2018 budú vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020 doplňujúce voľby do týchto funkcií.  Navrhovanie ďalších kandidátov nie je možné. U kandidátov do orgánov SPF, ktorí nie sú členmi SPF, zverejňujeme v prílohe článku aj ich profesionálne profily. AKTUALIZOVANÉ k 26.02.2018 o 12:00 hod - PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.) Rozhodovacia rada ako orgán Slovenskej plaveckej federácie pre rozhodovanie sporov svojím rozhodnutím č.  SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 rozhodla v spore Slovenskej plaveckej federácie ako navrhovateľom proti KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI ako odporcom vo veci porušenia autorských práv pomerom hlasov 4 ZA : 0 PROTI  tak, že: SPF nie je povinná zrušiť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 a rozhodnúť o zmene názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP, ktoré je oprávnená ďalej používať. SPF používaním názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP ani prijatým Uznesením Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 nezasahuje do autorských ani iných práv KPMTV ani do práv tretích osôb a jej konanie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami SPF. KPMTV  podľa článku 49 ods. 13 Stanov SPF proti rozhodnutiu Rozhodovacej rady podala dňa 23.2.2018 odvolanie, o ktorom je oprávnený rozhodovať najvyšší orgán SPF, ktorým je Konferencia SPF. Odvolanie KPMTV podala v predpísanej lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia doručením odvolania (síce nie na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal) na sekretariát SPF, čo možno akceptovať a sekretariát SPF odvolanie preposlal Rozhodovacej rade SPF. KPMTV súčasne s odvolaním požiadala o zaradenie prerokovania jej odvolania na nadchádzajúcej Konferencii SPF konanej dňa 1.3.2018. Z toho dôvodu, že odvolanie KPMTV bolo doručené na SPF až 23.2.2018, v prípade materiálov, ktoré zverejňujeme formou článku a zasielame emailom ako podklad k rokovaniu, nemohla byť dodržaná zákonná (§ 17 ods. 1 písm. d) a aj Stanovami SPF (čl. 35 ods. 5)  vyžadovaná sedemdňová lehota na zaslanie podkladov k rokovaniu Konferencie SPF. S touto skutočnosťou sa preto budú musieť vysporiadať delegáti Konferencie SPF v rámci rozhodovania o návrhu na doplnenie programu rokovania Konferencie SPF o nový bod “Rozhodovanie o odvolaní KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017”, ktorý bod bol navrhnutý zo strany KPMTV. Predmetom rozhodovania delegátov Konferencie SPF bude posúdenie dôvodnosti odvolania KPMTV, s tým, že delegáti Konferencie buď: a) odvolaniu vyhovejú alebo b) odvolaniu nevyhovejú a potvrdia rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF. KPMTV sa v odvolaní domáha a navrhuje, aby Konferencia rozhodla v konaní o odvolaní voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 tak, že: SPF je povinná doplniť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.8.2017 o informáciu, že názov podujatia Slovakia swimming cup bol použitý len pre rok 2017 a súčasne rozhodnúť o tom, aby názov podujatia v roku 2018, ako aj v ďalších rokoch musí reflektovať výsledky vzájomnej komunikácie s KPMTV, aby sa  predišlo implicitnej zámene pretekov v rámci schváleného kalendára plaveckých podujatí na Slovensku pre rok 2018. Ako podklad k prípadnému prerokovaniu tohto bodu programu predkladáme: 1.Rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 2.Odvolanie KPMTV voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 23.2.2018 3.Obsah spisu Rozhodovacej rady SPF, ktorý obsahuje dokumentáciu, na základe ktorej Rozhodovacia rada SPF vydala svoje rozhodnutie. AKTUALIZOVANÉ k 22.02.2018 - PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe článku nájdete materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.) V prílohe nájdete aj aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov na základe zaslaných návratiek. Pri riadnych členoch, pri ktorých zmena delegátov prípadne ich náhradníkov nenastala a návratky ste neposielali, máme za to, že sa zúčastní delegát príp. jeho náhradník uvedený v Zozname. Riadnych členov, ktorí stále nemajú nahláseného žiadneho delegáta príp. náhradníka(ov) opätovne žiadame o ich nahlásenie. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF, preto delegáti ( náhradníci ) uvedení v Zozname červeným písmom musia splniť túto podmienku, a to hlavne uvedení delegáti. Náhradníci iba v prípade, ak sa nebude môcť zúčastniť nahlásený delegát.  V prípade, že ste si ešte nenahlásili ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018 na náklady SPF)  a máte o toto záujem, prosíme o nahlásenie najneskôr do 26.02.2018  do 12:00 hod ( kontakt v článku nižšie).  Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku.  Sekretariát SPF AKTUALIZOVANÉ k 12.02.2018 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, Rada SPF na svojom zasadnutí schválila návrh programu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je prílohou tohto článku. Ako isto viete z minulého roku, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. V prílohe tohto článku nájdete Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2017 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov prípadne ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou  Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 15.02.2018.  Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF. Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( článok 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ). Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátovi, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady aj ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018.) Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 26.02.2018 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy. Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku. Sekretariát SPF Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie, dňa  01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. sa uskutoční v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave riadna Konferencia SPF pre rok 2018. Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 10.04.2017

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 10.04.2017 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

KONFERENCIA SPF 2017

AKTUALIZOVANÉ k 03.04.2017  -   PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie,  v prílohe článku nájdete ďalší materiál a podklad k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 10.04.2017 so začiatkom o 10:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave.   Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF AKTUALIZOVANÉ k 31.03.2017  -   PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie,  v prílohe článku nájdete materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 10.04.2017 so začiatkom o 10:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku.  Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF AKTUALIZOVANÉ k 27.03.2017 Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie, dňa 10.04.2017 so začiatkom o 10:00 hod. sa uskutoční v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave riadna Konferencia SPF pre rok 2017. Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 22.03.2017 schválila návrh programu Konferencie SPF so začiatkom Konferencie o 10.00 hod. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je prílohou tohto článku. V prílohe nájdete aj návrh znenia Rokovacieho poriadku Konferencie SPF, ostatné materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku. Upozornenie ! Sekretariát SPF k dnešnému dňu t.j. do určeného termínu eviduje LEN cca 30 návratiek riadnych členov z počtu 97 riadnych členov, pričom na uznášaniaschopnosť Konferencie SPF sa vyžaduje prítomnosť 50 delegátov. Je zrejmé, že za súčasného stavu počtu delegátov, ktorí potvrdili svoju účasť na Konferencii bude musieť byť  (ak sa dňa 10.4.2017 nedostaví 50 a viac delegátov) Konferencia presunutá na iný termín pre neuznášaniaschopnosť Konferencie, a na základe toho nebude schválený rozpočet SPF pre rok 2017, a tým pádom nebude možné prideliť financie Vašim klubom a športovcom!    V každom prípade však veríme, že vyššie uvedené skutočnosti nenastanú a stretneme sa v čo najväčšom počte delegátov. Z uvedeného dôvodu žiadame ostatných riadnych členov o urýchlené zaslanie návratiek delegátov a náhradníkov v zmysle pokynov. Záujem o ubytovanie prosím hláste pani Felixovej mailom na sekretariat@swimmsvk.sk Sekretariát SPF Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie, zasadnutie Konferencie SPF sa blíži, schválený termín 10. apríl 2017 je pondelok, čo sa možno nie u všetkých stretlo s pochopením, avšak vzhľadom na plnú obsadenosť víkendov športovými súťažami u všetkých plaveckých odvetví,  ako aj časovú potrebu schválenia rozpočtu SPF a ostatných potrebných dokumentov stanovených zákonom, dôležitých k riadnej činnosti SPF, bol zvolený tento termín.   Ako isto viete, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. Čl. 31 bod 8 Stanov SPF upravuje spôsob, akým delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na Konferencii ( predložením zápisnice o zvolení, ak ide o voleného delegáta alebo predložením uznesenia príslušného orgánu riadneho člena o ustanovení za delegáta alebo písomným poverením štatutára športovej organizácie, ktorú zastupuje ). O delegátoch - zástupcoch športovcov a športových odborníkov samostatne v článku na webe SPF. Členovia SPF sú povinní najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie t.j. do 27.03.2017 oznámiť delegáta Konferencie a jeho náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi na Sekretariát SPF, vrátane preukázania  oprávnenia  byť delegátom Konferencie s právom hlasovať. Poverený zamestnanec Sekretariátu SPF (p. Felixová) následne zaznamená do evidencie delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov, ktoré je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol.  V nadväznosti na uvedené nájdete v prílohe tohto mailu Návratku delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s vyššie uvedeným oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na sekretariat@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Prílohou Návratky, ako aj tohto mailu je nápočet hlasov. Vážení členovia SPF, je vašim právom voliť delegáta najvyššieho orgánu SPF a prostredníctvom neho hlasovať na najvyššom orgáne SPF – Konferencii SPF, avšak prosím nezabúdajte, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je súčasne aj Vašou povinnosťou ako člena SPF, ktorej porušenie môže viesť k uloženiu disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa Stanov a Disciplinárneho poriadku SPF. Aby ste pochopili prečo je účasť na Konferencii súčasne aj Vašou povinnosťou, je tomu tak preto, lebo uznášaniaschopnosť Konferencie, sa v zmysle podmienok nastavených novým zákonom o športe, a najmä jeho ostatnej novely, zásadným spôsobom zmenila. Sami viete, že práve účasť a tým aj uznášaniaschopnosť Konferencie SPF (neúčasť zástupcov členov - klubov a oddielov) bola vždy veľkým problémom SPF. Súčasne v platných podmienkach však nemôžeme (všetci spoločne) pripustiť situáciu, že by Konferencia SPF nebola uznášaniaschopná a teda, aby neschválila rozpočet SPF na rok 2017 (ktorý rozdeľuje finančné prostriedky aj pre svojich členov, na ktoré určite čakáte i vy) a bolo by tak ohrozené financovanie plaveckých športov (od reprezentácie, cez talentovanú mládež až po kluby a oddiely), ale čo je ešte dôležitejšie a najzásadnejšie, nastal by stav, ktorý by ohrozil postavenie SPF ako prijímateľa verejných prostriedkov.     Je teda v našom spoločnom záujme, aby bol schválený rozpočet SPF ako podmienka rozdelenia finančných prostriedkov, ako aj schválenie dokumentov ako Kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov, a preto prosím dbajte na to, aby ste si za svojho zástupcu - delegáta zvolili aj náhradníkov, ktorí by v prípade nepredvídaných okolností mohli zastúpiť Vášho delegáta a v každom prípade by záujmy Vášho klubu / oddielu, ale nie len jeho, i Vašich športovcov a športových odborníkov, zastupoval na najvyššom orgáne Slovenskej plaveckej federácie.  POZOR však, delegát ani náhradník už nemôže ďalej splnomocniť na hlasovanie iného zástupcu. Veríme, že zohľadníte všetky vyššie uvedené skutočnosti a okolnosti  a dňa 10.04.2017 sa stretneme v čo najväčšom počte delegátov (tento rok po prvý krát aj za účasti zástupcov vodného póla) . Na samý záver uvádzame, že na základe uznesenia Rady SPF sa  každému delegátovi  preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a delegátovi zo vzdialenosti nad 200 km, ak o to požiada, SPF zabezpečuje aj ubytovanie s raňajkami. Sekretariát SPF

Stránky

Subscribe to Konferencia SPF