Konferencia SPF

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 10.04.2017

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 10.04.2017 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

KONFERENCIA SPF 2017

AKTUALIZOVANÉ k 03.04.2017  -   PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie,  v prílohe článku nájdete ďalší materiál a podklad k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 10.04.2017 so začiatkom o 10:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave.   Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF AKTUALIZOVANÉ k 31.03.2017  -   PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie,  v prílohe článku nájdete materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 10.04.2017 so začiatkom o 10:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku.  Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF AKTUALIZOVANÉ k 27.03.2017 Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie, dňa 10.04.2017 so začiatkom o 10:00 hod. sa uskutoční v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave riadna Konferencia SPF pre rok 2017. Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 22.03.2017 schválila návrh programu Konferencie SPF so začiatkom Konferencie o 10.00 hod. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je prílohou tohto článku. V prílohe nájdete aj návrh znenia Rokovacieho poriadku Konferencie SPF, ostatné materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku. Upozornenie ! Sekretariát SPF k dnešnému dňu t.j. do určeného termínu eviduje LEN cca 30 návratiek riadnych členov z počtu 97 riadnych členov, pričom na uznášaniaschopnosť Konferencie SPF sa vyžaduje prítomnosť 50 delegátov. Je zrejmé, že za súčasného stavu počtu delegátov, ktorí potvrdili svoju účasť na Konferencii bude musieť byť  (ak sa dňa 10.4.2017 nedostaví 50 a viac delegátov) Konferencia presunutá na iný termín pre neuznášaniaschopnosť Konferencie, a na základe toho nebude schválený rozpočet SPF pre rok 2017, a tým pádom nebude možné prideliť financie Vašim klubom a športovcom!    V každom prípade však veríme, že vyššie uvedené skutočnosti nenastanú a stretneme sa v čo najväčšom počte delegátov. Z uvedeného dôvodu žiadame ostatných riadnych členov o urýchlené zaslanie návratiek delegátov a náhradníkov v zmysle pokynov. Záujem o ubytovanie prosím hláste pani Felixovej mailom na sekretariat@swimmsvk.sk Sekretariát SPF Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie, zasadnutie Konferencie SPF sa blíži, schválený termín 10. apríl 2017 je pondelok, čo sa možno nie u všetkých stretlo s pochopením, avšak vzhľadom na plnú obsadenosť víkendov športovými súťažami u všetkých plaveckých odvetví,  ako aj časovú potrebu schválenia rozpočtu SPF a ostatných potrebných dokumentov stanovených zákonom, dôležitých k riadnej činnosti SPF, bol zvolený tento termín.   Ako isto viete, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. Čl. 31 bod 8 Stanov SPF upravuje spôsob, akým delegát a jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na Konferencii ( predložením zápisnice o zvolení, ak ide o voleného delegáta alebo predložením uznesenia príslušného orgánu riadneho člena o ustanovení za delegáta alebo písomným poverením štatutára športovej organizácie, ktorú zastupuje ). O delegátoch - zástupcoch športovcov a športových odborníkov samostatne v článku na webe SPF. Členovia SPF sú povinní najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie t.j. do 27.03.2017 oznámiť delegáta Konferencie a jeho náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými údajmi na Sekretariát SPF, vrátane preukázania  oprávnenia  byť delegátom Konferencie s právom hlasovať. Poverený zamestnanec Sekretariátu SPF (p. Felixová) následne zaznamená do evidencie delegátov a náhradníkov delegátov zvolených na celé volebné obdobie vrátane poradia náhradníkov, ktoré je určujúce pre zastupovanie delegáta a pre nahradenie delegáta, ktorého mandát zanikol.  V nadväznosti na uvedené nájdete v prílohe tohto mailu Návratku delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s vyššie uvedeným oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na sekretariat@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Prílohou Návratky, ako aj tohto mailu je nápočet hlasov. Vážení členovia SPF, je vašim právom voliť delegáta najvyššieho orgánu SPF a prostredníctvom neho hlasovať na najvyššom orgáne SPF – Konferencii SPF, avšak prosím nezabúdajte, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je súčasne aj Vašou povinnosťou ako člena SPF, ktorej porušenie môže viesť k uloženiu disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa Stanov a Disciplinárneho poriadku SPF. Aby ste pochopili prečo je účasť na Konferencii súčasne aj Vašou povinnosťou, je tomu tak preto, lebo uznášaniaschopnosť Konferencie, sa v zmysle podmienok nastavených novým zákonom o športe, a najmä jeho ostatnej novely, zásadným spôsobom zmenila. Sami viete, že práve účasť a tým aj uznášaniaschopnosť Konferencie SPF (neúčasť zástupcov členov - klubov a oddielov) bola vždy veľkým problémom SPF. Súčasne v platných podmienkach však nemôžeme (všetci spoločne) pripustiť situáciu, že by Konferencia SPF nebola uznášaniaschopná a teda, aby neschválila rozpočet SPF na rok 2017 (ktorý rozdeľuje finančné prostriedky aj pre svojich členov, na ktoré určite čakáte i vy) a bolo by tak ohrozené financovanie plaveckých športov (od reprezentácie, cez talentovanú mládež až po kluby a oddiely), ale čo je ešte dôležitejšie a najzásadnejšie, nastal by stav, ktorý by ohrozil postavenie SPF ako prijímateľa verejných prostriedkov.     Je teda v našom spoločnom záujme, aby bol schválený rozpočet SPF ako podmienka rozdelenia finančných prostriedkov, ako aj schválenie dokumentov ako Kritériá, účel a rozdelenie finančných prostriedkov na rozvoj talentovaných športovcov, a preto prosím dbajte na to, aby ste si za svojho zástupcu - delegáta zvolili aj náhradníkov, ktorí by v prípade nepredvídaných okolností mohli zastúpiť Vášho delegáta a v každom prípade by záujmy Vášho klubu / oddielu, ale nie len jeho, i Vašich športovcov a športových odborníkov, zastupoval na najvyššom orgáne Slovenskej plaveckej federácie.  POZOR však, delegát ani náhradník už nemôže ďalej splnomocniť na hlasovanie iného zástupcu. Veríme, že zohľadníte všetky vyššie uvedené skutočnosti a okolnosti  a dňa 10.04.2017 sa stretneme v čo najväčšom počte delegátov (tento rok po prvý krát aj za účasti zástupcov vodného póla) . Na samý záver uvádzame, že na základe uznesenia Rady SPF sa  každému delegátovi  preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a delegátovi zo vzdialenosti nad 200 km, ak o to požiada, SPF zabezpečuje aj ubytovanie s raňajkami. Sekretariát SPF

Zverejnenie zápisnice z volebnej Konferencie SPF konanej dňa...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania volebnej Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 17.09.2016 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.   Pozn. V nadväznosti na požiadavku delegátov Konferencie sa zverejňuje aj prehľad riadnych členov (klubov/oddielov), ktorí sa Konferencie zúčastnili, nezúčastnili a svoju neúčasť ospravedlnili.

Volebná konferencia SPF 2016 - Zverejnenie kandidátov na...

Slovenská plavecká federácia v zákonnej lehote k voľbám do orgánov SPF, ktoré sa uskutočnia v rámci programu Volebnej konferencie SPF v termíne 17.9.2016 zverejňuje kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa.   V zmysle § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ako aj článku 36 ods. 3 Stanov SPF, je SPF povinná zverejniť kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb. Zoznam kandidátov na jednotlivé posty bol Sekretariátom SPF vyhotovený podľa návrhov, ktoré boli na SPF predložené v predpísanej lehote do siedmych dní pred dátumom konania Konferencie SPF (čl. 36 ods. 3 Stanov SPF) a predmetom rozhodovania volebnej konferencie bude voľba týchto kandidátov, t.j. navrhovanie ďalších kandidátov nie je možné.   U kandidátov do orgánov SPF, ktorí nie sú členmi SPF, zverejňujeme aj ich krátke profesionálne profily:   Mgr. Ladislav Križan, PhD. 34 rokov, ženatý, manželka Gabriela, dcéra Tamara (10 mesiacov). Je bývalý slovenský futbalový reprezentant do 18 rokov, slovenský reprezentant vo futsale a účastník Akademických majstrovstiev sveta vo futsale v roku 2004 v Španielsku a 2006 v Poľsku. V prípravnom zápase v roku 2006 strelil gól slávnemu Realu Madrid.   Vyštudoval telesnú výchovu a šport spojené s trénerstvom futbalu na FTVŠ UK (Mgr.), právo na PF UK (Mgr.), ktoré skĺbil pri obhajobe svoje dizertačnej práce s názvom Právne aspekty profesionálneho futbalu a povolania profesionálneho futbalistu na Slovensku po roku 1989, za ktorú získal v roku 2010 titul PhD.  Ako jediný Slovák okrem toho absolvoval ročný vzdelávací program v oblasti futbalového manažmentu organizovaný UEFA v spolupráci s The Swiss Graduate School of Public Administration at the University of Lausanne a získal v roku 2013 titul Diploma of Advanced Studies (DAS) in Football Management. Založil a vyučoval predmet Právo v športe na Právnickej fakulte Masarykovej univerzite (2011/12) v Brne a Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2012- doteraz).   Od 7.3.2011 do 15.4.2012 pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a od 15.5.2012 do 7.9.2015 vo funkcií riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom Rady Učenej právnickej spoločnosti.    Od roku cca 2002 pôsobí v občianskom združení 4FSC, o.z., ktoré prevádzkuje futsalový klub FTVŠ UK Bratislava hrajúci v najvyššej slovenskej súťaži nepretržite od roku 2003/04, a ktorý je 5. najúspešnejším aktívnym slovenským futsalovým klubom v histórii. Hodnoty klubu sú postavené na spájaní vysokoškolského vzdelania a vrcholového športu. Postupne v ňom vždy ako dobrovoľník pôsobil ako hráč, asistent trénera, tréner, vedúci mužstva, donor a ako štatutárny zástupca až doteraz.   Nikdy nebol a ani nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, ani ich nominantom v žiadnej funkcii. Jeho motto je “Nie zvíťaziť, ale byť lepší”.  Jeho staršie názory na slovenský šport v rokoch 2012-2014 je možné nájsť i na http://ladislavkrizan.blog.sme.sk/     JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V rokoch 2012–2014 vykonávala pedagogickú vysokoškolskú činnosť v predmete Teória a prax legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva na Ministerstve školstva, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte. Má niekoľkoročnú prax týkajúcu sa športového práva a skúsenosti v činnosti obdobných orgánov národného športového zväzu. Je spoluatorkou zákona o športe a zákona o organizovaní verejných športových podujatí.    Mgr. Igor Šumichrast Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát, člen Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, predseda Rady občianskeho združenia Sociálne grémium, o. z. a revízor v občianskom združení Človek v ohrození. Publikoval viaceré odborné články týkajúce sa právnej úpravy územnej samosprávy, tretieho sektora a športového práva. Je spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch (EUROKÓDEX), Komentára k zákonu o dobrovoľníctve (Centrálny portál pre neziskový sektor) a Právneho protikorupčného manuálu Transparency International Slovensko. Je členom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a obchodného práva. V advokácii pôsobí od roku 2011. Advokátske skúšky zložil vo februári 2015.   JUDr. Alexandra Vicová Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 získala akademický titul JUDr. V súčasnosti pôsobí ako advokát a je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Sociálne grémium, o. z. Má skúsenosti s prednášateľskou činnosťou a prípravou legislatívnych návrhov (návrh zákona o verejných zbierkach, účasť na tvorbe návrhu zákona o športe). Je autorom odborných článkov z oblasti územnej samosprávy a tretieho sektora. Je spoluautorom komentára k zákonu o dobrovoľníctve publikovanom na Centrálnom portále pre neziskový sektor. Podieľala sa tiež na tvorbe Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch z dielne vydavateľstva EUROKÓDEX.   Mgr. Marek Gilányi Narodil sa v roku 1983 a v roku 2006 získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z toho v rokoch 2007 – 2014 pôsobil na odbore vysokoškolského vzdelávania a od roku 2014 pôsobí na odbore legislatívy a aproximácie práva. V rámci pôsobenia v rezorte školstva sa podieľal na príprave právnych predpisov v oblasti vysokého školstva a v oblasti medzinárodnej spolupráce. V oblasti športu sa podieľal na tvorbe zákona o športe a jeho novele a na tvorbe vykonávacích predpisov k zákonu o športe. 

Volebná konferencia SPF / AKTUALIZOVANÉ 13.9.2016

Vážení športoví priatelia, dňa 17.9.2016 so začiatkom o 9,00 hod sa uskutoční v kongresovej sále Hotela NIVY Volebná konferencia SPF. Návrh programu Volebnej konferencie SPF pre rok 2016 schválila Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2016. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku.   Ostatné materiály a podklady k rokovaniu Volebnej konferencie SPF 2016 budeme postupne zverejňovať a prikladať prostredníctvom aktualizácie tohto článku. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF AKTUALIZÁCIA - 9.9.2016  Vážení delegáti nadchádzajúcej volebnej Konferencie Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe Vám predkladáme a zverejňujeme podklad a materiál k bodu programu č. 13 Návrh, zmena a doplnenie Stanov SPF, a to Dodatok č. 1 k Stanovám SPF učinným od 30.06.2016, ktoré boli schválené na Konferencii SPF dňa 17.4.2016. Súčasne pre lepšiu orientáciu prikladáme znenie celých Stanov, v ktorých môžete vidieť navrhované úpravy, zmeny a doplnenia. Vaše návrhy a pripomienky k materiálu prosím zasielajte na emailovú adresu pravo.spz@gmail.com (Marcel Blažo).  Sekretariát SPF AKTUALIZÁCIA - 13.9.2016  Zverejňujeme odkaz na dokument, kde sú zhromažďované pripomienky k bodu programu č. 13 Návrh, zmena a doplnenie Stanov SPF( Dodatok č. 1 k Stanovám SPF ). -  http://bit.ly/2cDeqTz        

Stránky

Subscribe to Konferencia SPF