Konferencia SPF

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 10.04.2017

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 10.04.2017 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Zverejnenie zápisnice z volebnej Konferencie SPF konanej dňa...

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania volebnej Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 17.09.2016 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny a ostatných príloh.   Pozn. V nadväznosti na požiadavku delegátov Konferencie sa zverejňuje aj prehľad riadnych členov (klubov/oddielov), ktorí sa Konferencie zúčastnili, nezúčastnili a svoju neúčasť ospravedlnili.

Volebná konferencia SPF 2016 - Zverejnenie kandidátov na...

Slovenská plavecká federácia v zákonnej lehote k voľbám do orgánov SPF, ktoré sa uskutočnia v rámci programu Volebnej konferencie SPF v termíne 17.9.2016 zverejňuje kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa.   V zmysle § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ako aj článku 36 ods. 3 Stanov SPF, je SPF povinná zverejniť kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb. Zoznam kandidátov na jednotlivé posty bol Sekretariátom SPF vyhotovený podľa návrhov, ktoré boli na SPF predložené v predpísanej lehote do siedmych dní pred dátumom konania Konferencie SPF (čl. 36 ods. 3 Stanov SPF) a predmetom rozhodovania volebnej konferencie bude voľba týchto kandidátov, t.j. navrhovanie ďalších kandidátov nie je možné.   U kandidátov do orgánov SPF, ktorí nie sú členmi SPF, zverejňujeme aj ich krátke profesionálne profily:   Mgr. Ladislav Križan, PhD. 34 rokov, ženatý, manželka Gabriela, dcéra Tamara (10 mesiacov). Je bývalý slovenský futbalový reprezentant do 18 rokov, slovenský reprezentant vo futsale a účastník Akademických majstrovstiev sveta vo futsale v roku 2004 v Španielsku a 2006 v Poľsku. V prípravnom zápase v roku 2006 strelil gól slávnemu Realu Madrid.   Vyštudoval telesnú výchovu a šport spojené s trénerstvom futbalu na FTVŠ UK (Mgr.), právo na PF UK (Mgr.), ktoré skĺbil pri obhajobe svoje dizertačnej práce s názvom Právne aspekty profesionálneho futbalu a povolania profesionálneho futbalistu na Slovensku po roku 1989, za ktorú získal v roku 2010 titul PhD.  Ako jediný Slovák okrem toho absolvoval ročný vzdelávací program v oblasti futbalového manažmentu organizovaný UEFA v spolupráci s The Swiss Graduate School of Public Administration at the University of Lausanne a získal v roku 2013 titul Diploma of Advanced Studies (DAS) in Football Management. Založil a vyučoval predmet Právo v športe na Právnickej fakulte Masarykovej univerzite (2011/12) v Brne a Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (2012- doteraz).   Od 7.3.2011 do 15.4.2012 pôsobil vo funkcii generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a od 15.5.2012 do 7.9.2015 vo funkcií riaditeľa odboru znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky. Je členom Rady Učenej právnickej spoločnosti.    Od roku cca 2002 pôsobí v občianskom združení 4FSC, o.z., ktoré prevádzkuje futsalový klub FTVŠ UK Bratislava hrajúci v najvyššej slovenskej súťaži nepretržite od roku 2003/04, a ktorý je 5. najúspešnejším aktívnym slovenským futsalovým klubom v histórii. Hodnoty klubu sú postavené na spájaní vysokoškolského vzdelania a vrcholového športu. Postupne v ňom vždy ako dobrovoľník pôsobil ako hráč, asistent trénera, tréner, vedúci mužstva, donor a ako štatutárny zástupca až doteraz.   Nikdy nebol a ani nie je členom žiadnej politickej strany ani hnutia, ani ich nominantom v žiadnej funkcii. Jeho motto je “Nie zvíťaziť, ale byť lepší”.  Jeho staršie názory na slovenský šport v rokoch 2012-2014 je možné nájsť i na http://ladislavkrizan.blog.sme.sk/     JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. Vyštudovala právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po skončení štúdia začala pracovať na odbore legislatívy a aproximácie práva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kde od roku 2011 pôsobila v Kancelárii štátneho tajomníka ako poradkyňa pre legislatívu. V roku 2012 absolvovala doktorandské štúdium a bol jej udelený titul PhD. V rokoch 2012–2014 vykonávala pedagogickú vysokoškolskú činnosť v predmete Teória a prax legislatívy. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka odboru legislatívy a aproximácie práva na Ministerstve školstva, kde sa venuje najmä tvorbe zákonov a ostatných právnych predpisov v rezorte. Má niekoľkoročnú prax týkajúcu sa športového práva a skúsenosti v činnosti obdobných orgánov národného športového zväzu. Je spoluatorkou zákona o športe a zákona o organizovaní verejných športových podujatí.    Mgr. Igor Šumichrast Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako advokát, člen Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, predseda Rady občianskeho združenia Sociálne grémium, o. z. a revízor v občianskom združení Človek v ohrození. Publikoval viaceré odborné články týkajúce sa právnej úpravy územnej samosprávy, tretieho sektora a športového práva. Je spoluautorom Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch (EUROKÓDEX), Komentára k zákonu o dobrovoľníctve (Centrálny portál pre neziskový sektor) a Právneho protikorupčného manuálu Transparency International Slovensko. Je členom pracovnej skupiny tvorcov zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti občianskeho, pracovného, správneho a obchodného práva. V advokácii pôsobí od roku 2011. Advokátske skúšky zložil vo februári 2015.   JUDr. Alexandra Vicová Je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2012 získala akademický titul JUDr. V súčasnosti pôsobí ako advokát a je spoluzakladateľom a členom občianskeho združenia Sociálne grémium, o. z. Má skúsenosti s prednášateľskou činnosťou a prípravou legislatívnych návrhov (návrh zákona o verejných zbierkach, účasť na tvorbe návrhu zákona o športe). Je autorom odborných článkov z oblasti územnej samosprávy a tretieho sektora. Je spoluautorom komentára k zákonu o dobrovoľníctve publikovanom na Centrálnom portále pre neziskový sektor. Podieľala sa tiež na tvorbe Veľkého komentára k zákonu o priestupkoch z dielne vydavateľstva EUROKÓDEX.   Mgr. Marek Gilányi Narodil sa v roku 1983 a v roku 2006 získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2007 pôsobí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z toho v rokoch 2007 – 2014 pôsobil na odbore vysokoškolského vzdelávania a od roku 2014 pôsobí na odbore legislatívy a aproximácie práva. V rámci pôsobenia v rezorte školstva sa podieľal na príprave právnych predpisov v oblasti vysokého školstva a v oblasti medzinárodnej spolupráce. V oblasti športu sa podieľal na tvorbe zákona o športe a jeho novele a na tvorbe vykonávacích predpisov k zákonu o športe. 

Volebná konferencia SPF / AKTUALIZOVANÉ 13.9.2016

Vážení športoví priatelia, dňa 17.9.2016 so začiatkom o 9,00 hod sa uskutoční v kongresovej sále Hotela NIVY Volebná konferencia SPF. Návrh programu Volebnej konferencie SPF pre rok 2016 schválila Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 16. 8. 2016. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je ako príloha priložená k tomuto článku.   Ostatné materiály a podklady k rokovaniu Volebnej konferencie SPF 2016 budeme postupne zverejňovať a prikladať prostredníctvom aktualizácie tohto článku. Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami. Sekretariát SPF AKTUALIZÁCIA - 9.9.2016  Vážení delegáti nadchádzajúcej volebnej Konferencie Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe Vám predkladáme a zverejňujeme podklad a materiál k bodu programu č. 13 Návrh, zmena a doplnenie Stanov SPF, a to Dodatok č. 1 k Stanovám SPF učinným od 30.06.2016, ktoré boli schválené na Konferencii SPF dňa 17.4.2016. Súčasne pre lepšiu orientáciu prikladáme znenie celých Stanov, v ktorých môžete vidieť navrhované úpravy, zmeny a doplnenia. Vaše návrhy a pripomienky k materiálu prosím zasielajte na emailovú adresu pravo.spz@gmail.com (Marcel Blažo).  Sekretariát SPF AKTUALIZÁCIA - 13.9.2016  Zverejňujeme odkaz na dokument, kde sú zhromažďované pripomienky k bodu programu č. 13 Návrh, zmena a doplnenie Stanov SPF( Dodatok č. 1 k Stanovám SPF ). -  http://bit.ly/2cDeqTz        

Športovci, využite svoje práva!

Podľa zákona č. 440/2015 Z.z. o športe sa zasadnutí najvyššieho orgánu SPF, ktorým je Konferencia SPF a teda aj na nadchádzajúcej  Konferencii SPF dňa 17. septembra 2016 v Bratislave, má právo zúčastniť aj jeden delegát - zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF. Zvoleného delegáta (najvhodnejšie by bolo na celé nadchádzajúce štvorročné volebné obdobie) a jeho najviac dvoch náhradníkov s identifikačnými a kontaktnými údajmi je potrebné oznámiť na Sekretariát SPF písomne osobne, poštou alebo elektronicky mailom na sekretariat@swimmsvk.sk najneskôr 14 dní pred konaním Konferencie, t.j. do 3. septembra 2016. Na zasadnutí Konferencie predloží delegát písomné dokumenty preukazujúce skutočnosť, že ho za delegáta na Konferenciu navrhla záujmová organizácia športovcov alebo ho zastúpením  poverilo najmenej 50 športovcov; v takom prípade zástupca predkladá písomné poverenia od najmenej 50 športovcov, ktorých zastupuje. V prípade, že sa nemôže Konferencie zúčastniť osobne, môže ho zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený delegát Konferencie. Okrem zástupcu na zasadnutiach Konferencie SPF, športovci môžu mať zastúpenie aj vo výkonnom orgáne SPF, ktorým je Rada SPF, a to prostredníctvom člena - zástupcu športovcov. Návrh kandidáta musí byť podaný na Sekretariát SPF písomne osobne, poštou alebo elektronicky mailom na sekretariat@swimmsvk.sk  najneskôr 7 dní pred konaním Konferencie, t.j. do 10. septembra 2016. Sekretariát SPF návrh vrátane navrhovateľa zverejní na webovom sídle SPF. Treba počítať s tým, že zvolením do Rady SPF vzniknú zástupcovi športovcov práva aj povinnosti. Rada SPF zasadá podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Delegát na Konferenciu SPF a zástupca športovcov v Rade SPF môže, ale nemusí, byť tá istá osoba.

Stránky

Subscribe to Konferencia SPF