Konferencia SPF

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 01.03.2018

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 01.03.2018 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na...

Zasadnutie Konferencie Slovenskej plaveckej federácie v schválenom termíne dňa 01.03.2018 sa blíži. Športovci a športoví odborníci dosiaľ ste nevyužili svoje práva zvoliť si svojho delegáta na Konferenciu SPF na volebné obdobie 2016-2020. V zmysle čl.31 bodu 3 a 5 Stanov SPF je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF a rovnako je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca individuálnych členov SPF z radov športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov  alebo najmenej 50 športových odborníkov.  Zvoleného delegáta a jeho najviac dvoch náhradníkov s identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámte na Sekretariát SPF písomne elektronicky mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava,  najneskôr do 26.02.2018. Následne na zasadnutí Konferencie predloží delegát písomné dokumenty preukazujúce skutočnosť, že ho za delegáta na Konferenciu navrhla záujmová organizácia športovcov, resp. športových odborníkov alebo ho zastúpením  poverilo najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov; v takom prípade zástupca predkladá písomné poverenia od najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov, ktorých zastupuje. V prípade, že sa nemôže Konferencie zúčastniť osobne, môže ho zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený delegát Konferencie.

KONFERENCIA SPF 2018 - Doplňujúce voľby do orgánov SPF

Vážení členovia SPF, na základe skutočností: a) vzdania sa členstva v Rade SPF a funkcie viceprezidentky SPF za plávanie b) že dosiaľ do Odvolacej antidopingovej komisie nebol zvolený jej tretí člen, v rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF dňa 01.03.2018 budú vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020 doplňujúce voľby do funkcie člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie a člena Odvolacej antidopingovej komisie. Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov. Návrh kandidáta na funkciu člena orgánov SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 22.02.2018 na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.

KONFERENCIA SPF 2018

AKTUALIZOVANÉ k 26.02.2018 o 16:00 hod - Zverejnenie kandidátov na funkcie v orgánoch SPF V zmysle § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ako aj článku 36 ods. 3 Stanov SPF, je SPF povinná zverejniť kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb. Zoznam kandidátov na post člena Rady SPF a viceprezidenta za plávanie /z dôvodu vzdania sa funkcie zo strany Ivety Markovej/ a člena Odvolacej antidopingovej komisie /nakoľko dosiaľ nebol zvolený jej tretí člen/ bol Sekretariátom SPF vyhotovený podľa návrhov, ktoré boli na SPF predložené v predpísanej lehote do siedmych dní pred dátumom konania Konferencie SPF (čl. 36 ods. 3 Stanov SPF). V rámci programu nadchádzajúcej riadnej Konferencie SPF dňa 01.03.2018 budú vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020 doplňujúce voľby do týchto funkcií.  Navrhovanie ďalších kandidátov nie je možné. U kandidátov do orgánov SPF, ktorí nie sú členmi SPF, zverejňujeme v prílohe článku aj ich profesionálne profily. AKTUALIZOVANÉ k 26.02.2018 o 12:00 hod - PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.) Rozhodovacia rada ako orgán Slovenskej plaveckej federácie pre rozhodovanie sporov svojím rozhodnutím č.  SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 rozhodla v spore Slovenskej plaveckej federácie ako navrhovateľom proti KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI ako odporcom vo veci porušenia autorských práv pomerom hlasov 4 ZA : 0 PROTI  tak, že: SPF nie je povinná zrušiť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 a rozhodnúť o zmene názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP, ktoré je oprávnená ďalej používať. SPF používaním názvu podujatia X-BIONIC® SPHERE SLOVAKIA SWIMMING CUP ani prijatým Uznesením Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.08.2018 nezasahuje do autorských ani iných práv KPMTV ani do práv tretích osôb a jej konanie je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a stanovami SPF. KPMTV  podľa článku 49 ods. 13 Stanov SPF proti rozhodnutiu Rozhodovacej rady podala dňa 23.2.2018 odvolanie, o ktorom je oprávnený rozhodovať najvyšší orgán SPF, ktorým je Konferencia SPF. Odvolanie KPMTV podala v predpísanej lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia doručením odvolania (síce nie na orgáne, ktorý rozhodnutie vydal) na sekretariát SPF, čo možno akceptovať a sekretariát SPF odvolanie preposlal Rozhodovacej rade SPF. KPMTV súčasne s odvolaním požiadala o zaradenie prerokovania jej odvolania na nadchádzajúcej Konferencii SPF konanej dňa 1.3.2018. Z toho dôvodu, že odvolanie KPMTV bolo doručené na SPF až 23.2.2018, v prípade materiálov, ktoré zverejňujeme formou článku a zasielame emailom ako podklad k rokovaniu, nemohla byť dodržaná zákonná (§ 17 ods. 1 písm. d) a aj Stanovami SPF (čl. 35 ods. 5)  vyžadovaná sedemdňová lehota na zaslanie podkladov k rokovaniu Konferencie SPF. S touto skutočnosťou sa preto budú musieť vysporiadať delegáti Konferencie SPF v rámci rozhodovania o návrhu na doplnenie programu rokovania Konferencie SPF o nový bod “Rozhodovanie o odvolaní KOMUNITA PLÁVANIA MASTERS - TURČIANSKI VLCI voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017”, ktorý bod bol navrhnutý zo strany KPMTV. Predmetom rozhodovania delegátov Konferencie SPF bude posúdenie dôvodnosti odvolania KPMTV, s tým, že delegáti Konferencie buď: a) odvolaniu vyhovejú alebo b) odvolaniu nevyhovejú a potvrdia rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF. KPMTV sa v odvolaní domáha a navrhuje, aby Konferencia rozhodla v konaní o odvolaní voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 tak, že: SPF je povinná doplniť Uznesenie Rady SPF č. SPF/2017/R/U69/P zo dňa 26.8.2017 o informáciu, že názov podujatia Slovakia swimming cup bol použitý len pre rok 2017 a súčasne rozhodnúť o tom, aby názov podujatia v roku 2018, ako aj v ďalších rokoch musí reflektovať výsledky vzájomnej komunikácie s KPMTV, aby sa  predišlo implicitnej zámene pretekov v rámci schváleného kalendára plaveckých podujatí na Slovensku pre rok 2018. Ako podklad k prípadnému prerokovaniu tohto bodu programu predkladáme: 1.Rozhodnutie Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 11.12.2017 2.Odvolanie KPMTV voči rozhodnutiu Rozhodovacej rady SPF č. SPF/2017/RR/U1 zo dňa 23.2.2018 3.Obsah spisu Rozhodovacej rady SPF, ktorý obsahuje dokumentáciu, na základe ktorej Rozhodovacia rada SPF vydala svoje rozhodnutie. AKTUALIZOVANÉ k 22.02.2018 - PODKLADY NA ROKOVANIE Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe článku nájdete materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ( prezentácia od 8:30 hod.) V prílohe nájdete aj aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov na základe zaslaných návratiek. Pri riadnych členoch, pri ktorých zmena delegátov prípadne ich náhradníkov nenastala a návratky ste neposielali, máme za to, že sa zúčastní delegát príp. jeho náhradník uvedený v Zozname. Riadnych členov, ktorí stále nemajú nahláseného žiadneho delegáta príp. náhradníka(ov) opätovne žiadame o ich nahlásenie. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF, preto delegáti ( náhradníci ) uvedení v Zozname červeným písmom musia splniť túto podmienku, a to hlavne uvedení delegáti. Náhradníci iba v prípade, ak sa nebude môcť zúčastniť nahlásený delegát.  V prípade, že ste si ešte nenahlásili ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018 na náklady SPF)  a máte o toto záujem, prosíme o nahlásenie najneskôr do 26.02.2018  do 12:00 hod ( kontakt v článku nižšie).  Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku.  Sekretariát SPF AKTUALIZOVANÉ k 12.02.2018 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, Rada SPF na svojom zasadnutí schválila návrh programu Konferencie SPF, ktorá sa bude konať dňa 01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Návrh programu je obsahom pozvánky, ktorá je prílohou tohto článku. Ako isto viete z minulého roku, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. V prílohe tohto článku nájdete Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2017 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov prípadne ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou  Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 15.02.2018.  Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF. Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( článok 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ). Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátovi, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady aj ubytovanie s raňajkami (noc zo stredy 28.02.2018 na štvrtok 01.03.2018.) Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 26.02.2018 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy. Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku. Sekretariát SPF Vážení členovia Slovenskej plaveckej federácie, dňa  01.03.2018 so začiatkom o 9:00 hod. sa uskutoční v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave riadna Konferencia SPF pre rok 2018. Ďalšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.

Zverejnenie Zápisnice z Konferencie SPF konanej dňa 10.04.2017

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a článku 34 ods. 3 Stanov SPF Slovenská plavecká federácia zverejňuje Zápisnicu z rokovania Konferencie SPF, ktorá sa konala dňa 10.04.2017 v Bratislave, a to vrátane prezenčnej listiny delegátov a hostí a ostatných príloh.

Stránky

Subscribe to Konferencia SPF