Rada SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U116/P

Rada SPF schvaľuje návrh na zaradenie plavcov do NŠC pre rok 2019: Šport plávanie zaradenie: kategória C – skupinová podpora (do 23. rokov): Potocká Tamara, Trníková Nikoleta, Halas Adam, Benková Laura. kategória D – skupinová podpora (do 21 rokov): Beňo Jozef, Záborská Miroslava, Tomanová Barbora, Ripková Zora Šport plávanie vyradenie: Hájková Karolína, Mikušková Barbora   Šport synchronizované plávanie zaradenie: kategória A – skupinová podpora (do 23. rokov): Bacharová Júlia, Daabousová Nada, Iakovlev Anastasia, Kvasňovská Kristína, Lisá Laura, Miškechová Diana, Novotná Barbora, Slezáková Rebecca Šport synchronizované plávanie vyradenie: Pivarčiová Natália   Šport diaľkové plávanie zaradenie: kategória D – skupinová podpora (do 23. rokov): Ivan Fratrič kategória na sledovanie: Karolína Balážiková, Filip Lanyi   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zaslanie schváleného návrhu pre zaradenie do NŠC a vyradenie z NŠC do Národného športového centra. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (Miroslav Nowak - športový riaditeľ SPF) V Bratislave,  dňa 23.10.2018
23.10.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U115/P

Rada SPF schvaľuje prepočet prihlasovaných časov na majstrovstvá SR v krátkom bazéne podľa FINA bodov nasledovne: Na preteky sa môžu prihlásiť iba registrovaní pretekári v SPF, ktorí zaplávali v kvalifikačnom období čas v príslušnej disciplíne, na ktorú sa prihlasujú. V prípade prihláseného času z 50m bazénu, Športový administrátor zabezpečí prepočet času na čas z 25m bazénu podľa bodov FINA. Pre prihlášku pretekára sa použije najlepší čas z 25m bazéna alebo prepočítaný čas z 50m bazéna. Úloha č. 1  z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zabezpečiť zverejnenie informácie o prepočte časov na webovom sídle SPF. Úloha č. 2  z rozhodnutia: Rada SPF ukladá matrikárovi súťaží v plávaní upraviť propozícií M-SR v krátkom bazéne pre rok 2018 a zverejniť ich na webovom sídle SPF. Termín: ihneď Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (p Nowak - športový riaditeľ SPF), matrikár súťaží v plávaní (p. Šimun)   V Bratislave,  dňa 23.10.2018
23.10.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U114/P

Rada SPF schvaľuje menný zoznam študentov - športovcov, ktorí spĺňajú kritériá SAUŠ pre priznanie výkonnostného príspevku pre akademického reprezentanta. Adam Halas, Vladimír Štefánik, Adam Černek, Adam Rosipal, Marek Botík, Andrea Podmaniková, Karolína Hájková, Laura Benková, Sára Niepelová.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zaslanie Žiadosti reprezentanta pre VP SAUŠ jednotlivým akademickým reprezentantom a zabezpečiť zaslanie vyplnenej žiadosti na SAUŠ. Termín:  ihneď Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (Miroslav Nowak - športový riaditeľ SPF) V Bratislave,  dňa 23.10.2018
23.10.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U111/P

Rada SPF schvaľuje prihlásenie medzinárodného rozhodcu vodného póla p. Róberta Horvátha (SVK21069) na FINA Water Polo School for Referees v Porte (Portugalsko) v termíne 9. - 11.11.2018. Róbert Horváth sa FINA Water Polo School for Referees zúčastňuje na vlastné náklady.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá Sekretariátu SPF zabezpečiť prihlásenie p. Róberta  Horvátha na FINA Water Polo School for Referees. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í:  Sekretariát SPF (Miroslav Nowak - športový riaditeľ SPF)  
18.10.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U113/P

Rada SPF schvaľuje reprezentačný štart  na Svetovom pohári Abu Dhabi (UAE) v termíne 9.11.2018. Reprezentanti :  Ivan Fratrič, Karolína Balážiková Náklady na akciu, vrátane ich doprovodu, budú v plnej výške hradené  reprezentantmi.   Úloha z rozhodnutia: Reprezentanti sú povinní oznámiť osobu z radov športových odborníkov zapísaných v registri SPF, ktorá zabezpečí ich doprovod na tomto podujatí. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í:  Ivan Fratrič, Karolína Balážiková
17.10.2018

Stránky

Subscribe to Rada SPF