Rôzne

Doplnenie profesijných údajov k registračnému formuláru...

Športoví odborníci zapísaní v Registri športových odborníkov, ktorí úspešne absolvovali školenie rozhodcov alebo športových administrátorov organizovaných Slovenskou plaveckou federáciou, si doplnia profesijné údaje do registra prostredníctvom tlačiva DOPLNENIE PROFESIJNÝCH ÚDAJOV K REGISTRAČNÉMU FORMULÁRU ŠO S PRÍSLUŠNOSŤOU K SPF. Formulár je potrebné doručiť na sekretariát Slovenskej plaveckej federácie. Nie je potrebné znovu overovať podpis u notára ani prikladať výpis z registra trestov. 
03.04.2017

SPM príjme zamestnanca do SPEEDO STORE

Slovenská plavecká federácia a Slovenská plavecká marketingová s.r.o. hľadá predavača so základnými znalosťami z prostredia plaveckých športov do predajne SPEEDO STORE, s plánovaným nástupom v mesiaci január 2017. Miesto predajne: Krytá plaváreň Pasienky, Junácka 4, Bratislava, 1.poschodie Bližšie informácie: Mgr. Róbert Košťál kontakt: +421918481802, email: marketing@swimmsvk.sk
05.01.2017

Pozor riadni členovia SPF !!!

Dovoľujeme si Vám pripomenúť a upozorniť, že na REGISTRÁCIU AKO PRIJÍMATEĽ 2% U NOTÁRA NA ROK 2017 máte už len 8 pracovných dní ! Registrácia do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017 prebieha u ktoréhokoľvek notára od 1.septembra 2016 do 15. decembra 2016. Viac informácii k občianskym združeniam, ktorých právnu formu má väčšina riadnych členov SPF tu : http://rozhodni.sk/prijimatel/registracia-do-zoznamu-prijimatelov/postup-pre-obcianske-zdruzenia/    
06.12.2016

Zrušenie pretekov Pohár primátora mesta Levice

V mene ŠK Aquasport Levice, ako organizátora súťaže :“ Pohár primátora mesta Levice“, Vám oznamujeme zrušenie konania danej súťaže z dôvodu nízkeho počtu prihlásených pretekárov.
23.11.2016

VZOR - Stanovy člena SPF (klub) AKTUALIZOVANÉ pre TJ

AKTUALIZÁCIA 18.9.2016: Vzhľadom na to, že sa množia otázky a dopyty týkajúce sa ako sa vysporiadať s vypracovaním Stanov združení (Televýchovné jednoty, ale aj pre Kluby, ktoré sú občianskym združením s právnou subjektivitou, ale vykonávajú športovú činnosť tak, že okrem plaveckých športov vykonávajú aj iné športy) a javí sa, že kluby samotné sa s touto úlohou nevedia sami, a najmä v tak krátkom čase vysporiadať, prinášame aj vzor Stanov člena SPF upravený pre potrebu týchto subjektov (TJ a Kluby zastrešujúce viaceré športy nie len plavecké). Dokument je k dispozícii na linku: ( https://goo.gl/qkFMXT ) a v ňom je možné prípadne aj diskutovať.     Prinášame vzor stanov občianskeho združenia pre členov SPF.   Ide o odlišnú koncepciu dokumentu, než je zatiaľ publikovaná na webe ucps.sk. Je na Vás členoch, ktorým smerom sa budete uberať pri prispôsobení Vašich stanov obsahu zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a Stanov SPF. Koncepcia vzoru stanov je založená na tom, že sa na športovej činnosti klubu-združenia podieľajú osoby s príslušnosťou k športovej organizácii - klub (združenie) a tieto osoby sú členené na I. členov (povinne platiacich členské príspevky, čo je základná podmienka prijímania verejných prostriedkov)  a  na II. osoby registrované za združenie (prispievajúce na náklady športovej činnosti - tréningový proces a pod.)  S odkazom na znenie dňa 17.4.2016 prijatých Stanov SPF je dokument určený pre "riadnych členov" SPF, ktorými sú predovšetkým športové organizácie - kluby, ktoré majú právnu formu občianskych združení. Na účely stiahnutia a na Vašu ďalšiu prácu s dokumentom slúži priložený dokument vo formáte .doc (Word) Na tomto odkaze: (https://goo.gl/R39MdR) môžete vidieť pôvodný dokument, z ktorého vychádza verzia vo formáte .doc. Na tomto odkaze:(https://goo.gl/dqo1Co) môžete všetci využiť dokument na diskusiu a prípadné vkladanie komentárov alebo otázok, ktoré sa vynasnažíme z času na čas zodpovedať alebo si môžete i odpovedať navzájom alebo vymeniť vlastné skúsenosti . ( !!! POZOR v tomto dokumente nie je vidno alternatívu pri schvaľovaní rozpočtu združenia; tu je schvaľovanie rozpočtu vidieť ako kompetenciu najvyššieho orgánu združenia !!!)  Text zvýrazený modrým, je text ktorý obligatórne musí byť súčasťou zakladajúceho dokumentu každeho z klubov, t.j. každého z riadnych členov SPF a minimálne ten bude kontrolovaný zo strany SPF ako podmienka možnosti stať sa riadnym členom SPF podľa Stanov SPF schválených dňa 17.4.2016 a účinných od 30.6.2016.  V súvislosti s Vašou prácou na úprave stanov Vašich klubov, oddielov a ich prispôsobeniu zákonu č. 440/2015 Z.z. o športe a  Stanovám SPF Vám dávame do pozornosti predovšetkým znenie článku 7 ods. 6 a 9 Stanov SPF. ods. 6 cit.: "Stanovy, zakladajúce dokumenty a ostatné predpisy riadnych členov SPF musia byť v zásadnom súlade s týmito Stanovami, osobitne s článkami:  článok 3 ods. 2, článok 7 ods. 2, 3, 9 až 11; článok 8; článok 9 ods. 2; článok 10 ods. 10; článok 11; článok 17 ods. 1 písm. a); článok 23; článok článok 26 ods. 3 a 5 a článok 28 Stanov, ako aj s predpismi FINA a predpismi, nariadeniami a rozhodnutiami orgánov FINA". ods. 9 cit.: "V stanovách členov SPF s právnou formou občianskeho združenia musia byť zohľadnené najmä § 19 až 23 Zákona tak, aby ich činnosť bola v súlade s nimi. Ak SPF zistí porušenie tejto povinnosti členom SPF, a  rovnako i vtedy, ak zistí, že člen SPF prestal spĺňať ďalšie podmienky spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov,) bezodkladne v súčinnosti s Kontrolórom SPF zapíše svoje zistenie do zdrojovej evidencie SPF a pozastaví poskytovanie verejných prostriedkov príslušnému členovi SPF a osobám s jeho príslušnosťou až do odstránenia zisteného nesúladu. Ak nesúlad nebude odstránený v lehote určenej Kontrolórom SPF, verejné prostriedky, ktorých poskytnutie bolo pozastavené, budú prerozdelené medzi ostatných členov SPF alebo budú použité inak v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté SPF."         Upozornenie: Vzor stanov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétneho subjektu a splniť všetky podstatné náležitosti  vyžadované zákonom o športe, stanovami SPF ako aj stanovami FINA.  
18.09.2016

Stránky

Subscribe to Rôzne