Zasadnutia orgánov SPF

KONFERENCIA SPF 2019 - Doplňujúce voľby do orgánov SPF

AKTUALIZÁCIA K 25.03.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, ako už bolo oznámené v samostatnom článku (Konferencia SPF 2019) v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave sa bude konať  riadna (výročná) Konferencia SPF s predbežne navrhovaným programom, v ktorom sa nachádza aj bod Doplňujúce voľby do orgánov SPF, konkrétne Prezidenta SPF a Rady SPF na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020. Predovšetkým by mali prebehnúť doplňujúce voľby na uvoľnené pozície: Prezidenta SPF, Členov Rady SPF: Viceprezident pre plávanie,   Viceprezident pre diaľkové plávanie Člen Rady SPF - ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu Plávanie (vzdanie sa funkcie ku dňu 16.4.2019) Člen - zástupca športovcov  (vzdanie sa funkcie ku dňu 16.4.2019) Súčasne však informujeme, že boli na SPF doručené návrhy na doplnenie bodov programu rokovania Konferencie SPF s názvami Hlasovanie o odvolaní Rady SPF, resp. Hlasovanie o odvolaní člena Rady SPF . O doplnení týchto návrhov do predbežného návrhu programu rokovania Konferencie SPF rozhodne Rada SPF na svojom najbližšom zasadnutí, a preto v tejto súvislosti (v prípade schválenia konečného programu rokovania Konferencie SPF aj samotnými delegátmi na Konferencii) je možné, že na Konferencii SPF dňa 17.4.2019 (v prípade, že delegáti Konferencie schvália odvolanie niektorého, alebo aj všetkých zostávajúcich členov Rady SPF)  budú v rámci bodu rokovania Doplňujúce voľby do orgánov SPF vykonané aj voľby ďalších pozícií členov Rady SPF, a to: Členov Rady SPF: Viceprezident pre vodné pólo, Viceprezident pre synchronizované plávanie Člen - pre legislatívu a právo, Člen - pre ekonomiku, Člen - zástupca športovcov   Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov. Návrh kandidáta na funkciu člena orgánu SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 09.04.2019 do 24,00 hod na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou, či osobne na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Predovšetkým sa predkladajú návrhy kandidátov na: Prezidenta SPF, Členov Rady SPF: Viceprezident pre plávanie,   Viceprezident pre diaľkové plávanie Člen Rady SPF - ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu Plávanie Člen - zástupca športovcov, ktorého však navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov a súčasne pre prípad, že budú zo svojich funkcií odvolaní všetci ostatní členovia Rady SPF alebo niektorí z nich,  predkladajú sa návrhy kandidátov na: Členov Rady SPF: Viceprezident pre vodné pólo, Viceprezident pre synchronizované plávanie Člen - pre legislatívu a právo, Člen - pre ekonomiku, Člen - zástupca športovcov, ktorého však navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.  

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na...

Zasadnutie Konferencie Slovenskej plaveckej federácie v schválenom termíne dňa 17.04.2019 sa blíži. Športovci a športoví odborníci dosiaľ ste nevyužili svoje práva zvoliť si svojho delegáta na Konferenciu SPF na volebné obdobie 2016-2020. V zmysle čl.31 bodu 3 a 5 Stanov SPF je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF a rovnako je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca individuálnych členov SPF z radov športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov  alebo najmenej 50 športových odborníkov. Zvoleného delegáta a jeho najviac dvoch náhradníkov s identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámte na Sekretariát SPF písomne elektronicky mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava,  najneskôr do 09.04.2019. Následne na zasadnutí Konferencie predloží delegát písomné dokumenty preukazujúce skutočnosť, že ho za delegáta na Konferenciu navrhla záujmová organizácia športovcov, resp. športových odborníkov alebo ho zastúpením  poverilo najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov; v takom prípade zástupca predkladá písomné poverenia od najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov, ktorých zastupuje. V prípade, že sa nemôže Konferencie zúčastniť osobne, môže ho zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený delegát Konferencie.

KONFERENCIA SPF 2019 - AKTUALIZOVANÉ

AKTUALIZOVANÉ k 21.03.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, riadna (výročná) Konferencia SPF sa bude konať v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Ako isto viete z predchádzajúcich rokov, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. V prílohe tohto článku nájdete aj Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2018 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena,  prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov alebo ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 02.04.2019.   Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF. Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( článok 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ). Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátovi, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady aj ubytovanie s raňajkami (noc z utorka 16.04.2019 na stredu 17.04.2019).  Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 12.4.2019 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy. Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku. Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave s predbežne navrhovaným programom: Otvorenie  rokovania Konferencie  Slovenskej plaveckej federácie  (v ďalšom texte „Konferencia“ a „SPF“ ) Schválenie   pracovných komisií  Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) Správa mandátovej komisie Schválenie programu Konferencie Správa  o činnosti SPF (správa  prezidenta SPF a správa Rady  SPF za obdobie od predchádzajúcej Konferencie) Výročná  správa SPF a  výročná správa  obchodnej spoločnosti  Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení SPF za rok 2018 Správa  audítora  k účtovnej  závierke SPF  a spoločnosti Slovenská  plavecká marketingová, s.r.o. Výročná správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF  za predchádzajúce obdobie (DK SPF, OK SPF, RR SPF) Rozpočet SPF na rok 2019 Doplňujúce voľby do orgánov SPF Rôzne Diskusia Záver, ukončenie rokovania Rada SPF súčasne riadnym členom SPF dáva (v Prílohe) na vedomie informáciu o výške ich podielov na príspevku pre národný športový zväz z návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 v kapitole Štátne zdroje - Šport mládeže s príslušnosťou k SPF (min 15%) pozn. výška podielov sa zverejňuje predbežne z toho dôvodu, že výška podielov sa odvíja v prvom rade z povinnosti ustanovenej Zákonom o športe, ako aj zo Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu a ako také už nemôžu byť nižšie než sú stanovené a súčasne aj z dôvodu možnosti plánovania financovania športovej činnosti riadnych členov SPF.   Na návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 sa ešte pracuje a jeho finálna podoba bude ešte len predmetom schvaľovania zo strany Rady SPF, tak aby bol tento návrh rozpočtu predložený delegátom Konferencie SPF, ktorí ako členovia najvyššieho orgánu SPF - Konferencia SPF rozpočet schvaľujú v rámci rokovania príslušného bodu programu rokovania Konferencie SPF.   Ďaľšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.     

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 20.02.2019 v Bratislave.
18.03.2019

Zrušenie mimoriadnej Konferencie SPF

  Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, oznamujeme Vám, že konanie prezidentkou SPF zvolanej mimoriadnej Konferencie SPF v termíne 17.04. 2019 s navrhnutými bodmi programu 1. Zmena Stanov SPF a 2. Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/  b o l o  rozhodnutím prezidentky SPF (znenie rozhodnutia je priložené v prílohe) zo dňa 10.03.2019  z r u š e n é. Súčasne Vám týmto oznamujeme, že Rada SPF na svojom zasadnutí rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF využijúc už komunikovaný termín konania mimoriadnej Konferencie SPF, t.j. 17.04.2019. Pre viac informácií prosím sledujte samostatný článok venovaný riadnej (výročnej) Konferencii SPF.  

Stránky

Subscribe to Zasadnutia orgánov SPF