SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 20.02.2019 v Bratislave.
18.03.2019

Oznámenie o vzdaní sa funkcie prezidentky SPF

  Vážení riadni členovia, vážení individuálni členovia Slovenskej plaveckej federácie, vážení športoví priatelia, s poukazom na priložené oznámenie si Vám dovoľujeme oznámiť, že pani Mgr. Irena Adámková sa dňom 11.3.2019 vzdala výkonu funkcie prezidenta SPF. Touto cestou si dovoľujeme pani Adámkovej vysloviť  p o ď a k o v a n i e   za jej dlhoročnú činnosť pre a v prospech Slovenskej plaveckej federácie na pozícii prezidenta Slovenskej plaveckej federácie a za jej výkon funkcie prezidenta, ktorý významnou mierou prispel k výsledkom a súčasnému úspešnému postaveniu Slovenskej plaveckej federácie.     
18.03.2019

KONFERENCIA SPF 2019

  Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave s predbežne navrhovaným programom: Otvorenie  rokovania Konferencie  Slovenskej plaveckej federácie  (v ďalšom texte „Konferencia“ a „SPF“ ) Schválenie   pracovných komisií  Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) Správa mandátovej komisie Schválenie programu Konferencie Správa  o činnosti SPF (správa  prezidenta SPF a správa Rady  SPF za obdobie od predchádzajúcej Konferencie) Výročná  správa SPF a  výročná správa  obchodnej spoločnosti  Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení SPF za rok 2018 Správa  audítora  k účtovnej  závierke SPF  a spoločnosti Slovenská  plavecká marketingová, s.r.o. Výročná správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF  za predchádzajúce obdobie (DK SPF, OK SPF, RR SPF) Rozpočet SPF na rok 2019 Doplňujúce voľby do orgánov SPF Rôzne Diskusia Záver, ukončenie rokovania Rada SPF súčasne riadnym členom SPF dáva (v Prílohe) na vedomie informáciu o výške ich podielov na príspevku pre národný športový zväz z návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 v kapitole Štátne zdroje - Šport mládeže s príslušnosťou k SPF (min 15%) pozn. výška podielov sa zverejňuje predbežne z toho dôvodu, že výška podielov sa odvíja v prvom rade z povinnosti ustanovenej Zákonom o športe, ako aj zo Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu a ako také už nemôžu byť nižšie než sú stanovené a súčasne aj z dôvodu možnosti plánovania financovania športovej činnosti riadnych členov SPF.   Na návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 sa ešte pracuje a jeho finálna podoba bude ešte len predmetom schvaľovania zo strany Rady SPF, tak aby bol tento návrh rozpočtu predložený delegátom Konferencie SPF, ktorí ako členovia najvyššieho orgánu SPF - Konferencia SPF rozpočet schvaľujú v rámci rokovania príslušného bodu programu rokovania Konferencie SPF.   Ďaľšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku.     

Zrušenie mimoriadnej Konferencie SPF

  Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, oznamujeme Vám, že konanie prezidentkou SPF zvolanej mimoriadnej Konferencie SPF v termíne 17.04. 2019 s navrhnutými bodmi programu 1. Zmena Stanov SPF a 2. Strategický plán SPF /schválenie hlavných bodov/  b o l o  rozhodnutím prezidentky SPF (znenie rozhodnutia je priložené v prílohe) zo dňa 10.03.2019  z r u š e n é. Súčasne Vám týmto oznamujeme, že Rada SPF na svojom zasadnutí rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF využijúc už komunikovaný termín konania mimoriadnej Konferencie SPF, t.j. 17.04.2019. Pre viac informácií prosím sledujte samostatný článok venovaný riadnej (výročnej) Konferencii SPF.  

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK36-38

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK24-35 za obdobie 21.2.2019 - 14.3.2019

Stránky

Subscribe to SPF