SPF

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK72-83

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/3DK72-83 za obdobie 6.10.2017 - 8.10.2017

Uznesenie 2. senátu DK SPF č. SPF/2017/DK/2DK1/U2/P

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 2 . senáte Disciplinárnej komisie SPF (ďalej len “2. senát DK SPF”) zloženom JUDr. Žaneta Surmajová, PhD. - predseda, Ing. Jana McDonnell a RNDr. Jozef Mihál, vo veci podnetu navrhovateľa oddiel Synchronizované plávanie Malacky, n. o. so sídlom Svetlá 7, 811 02 Bratislava, IČO 45743711 na prešetrenie rozhodnutia hlavnej rozhodkyne medzinárodnej súťaže DELFÍNIK 2017 & IUVENTA CUP Ing. Zuzany Lobpreisovej SVK15729, vedenej na Disciplinárnej komisii SPF pod spisovou značkou SPF/2017/DK/2DK1, takto r o z h o d l a: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie z a s t a v u j e.

Zápis č. SPF/2017/R/Z7 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2017/R/Z7 zo zasadnutia Rady SPF
06.10.2017

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2017/OK/U5/P

     Odvolacia komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „odvolacia komisia“) v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Tomáša Orosa, člena Vodnopólového klubu Žraloci Žilina (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „disciplinárna komisia“) č. SPF/2017/DK/Z1/U1 z 11. 5. 2017 rozhodla Uznesením č. SPF/2017/OK/U5/P takto:      Odvolacia komisia rozhodnutie disciplinárnej komisie č. SPF/2017/DK/Z1/U1 z 11. 5. 2017 o uložení disciplinárneho trestu účastníkovi konania ruší a vracia vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.

Prestupy účinné k 01.10.2017

Prestupy účinné k 01.10.2017.
02.10.2017

Stránky

Subscribe to SPF