SPF

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2020

Ponuka POISTENIA KLUBOV (trénerov) SPF na rok 2020. Tak ako v predchádzajúcich rokoch majú kluby možnosť poistenia prevádzkovej zodpovednosti za škodu trénerov pri výkone povolania trénera. Poisťovňa ALLIANZ vytvorila  ponuku na poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu pre trénerov jednotlivých plaveckých klubov, oddielov a škôl registrovaných v SPF. V rámci poistenia pod hlavičkou Slovenskej plaveckej federácie budú poistené kluby a v rámci klubov všetci tréneri, ktorí sú zaregistrovaní v Registri športových odborníkov a sú registrovaní pre daný rok v SPF. Suma poistenia pre SPF na rok 2020 je priamo úmerná počtu poistených klubov. Ročné  poistné na jeden klub je 100 EUR bez ohľadu na počet trénerov v klube. Postup klubu v prípade záujmu o poistenie klubu/oddielu/školy v rámci SPF pre rok 2020: Ak má klub záujem o poistenie na rok 2020 je potrebné zaslať žiadosť, najneskôr do 17.12. 2019 na email: blazova@swimmsvk.sk Na základe Vašej žiadosti Vám bude na klub zo strany SPF vystavená FA.
12.12.2019

OZNAM - Ukončenie registrácie na rok 2019 a registrácia na rok...

Ukončenie registrácie na rok 2019 a registrácia na rok 2020. Dňom 12.12.2019 sa uzatvára systém registrácie členov na rok 2019. Z dôvodu prípravy a spustenia nového systému registrácie na rok 2020 bude možná registrácia nových členov a predĺženie členstva súčasným členom až v novom roku 2020. Všetky potrebné informácie k registrácii Vám budú zaslané e-mailom začiatkom januára.
11.12.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U121/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie ženy seniorky vo vodnom póle na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 13. - 15.12.2019. Širšia nominácia hráčok: 1.         Lenka Garančovská SKOKE 2.         Anastasija Halocká Torre del Grifo (ITA) 3.         Ivana Majláthová VPMBA 4.         Barbora Baranovičová Lille (FRA) 5.         Janka Kurucová SKOKE 6.         Daniela Kátlovská SKOKE 7.         Beáta Kováčiková SKOKE 8.         Natália Pecková VPMBA 9.         Daniela Tothová SKOKE 10.       Kristína Horváthová SKOKE 11.       Karin Kačková PVKVR 12.       Katarína Kissová VPMBA 13.       Emma Junasová SKOKE 14.       Tamara Kolářová ZF Eger (HUN) 15.       Monika Sedláková Tatabanya (HUN) 16.       Emoke Kissová OSC Budapest (HUN) 17.       Miroslava Stankovianska Torre Del Griffo (ITA) 18.       Anita Vitaliano Ekipe Orizonte Catania (ITA) 19.       Michaela Kotelešová SKOKE 20.       Bronislava Šepeľová ŠKMD 21.       Emma Dvoranová PVKVR   Realizačný tím: Milan Henkrich /hlavný tréner/, Sabolcs Eschwig Hajts /asistent trénera/, Pavol Mihalkovič /vedúci družstva/   Rada SPF poveruje hlavného trénera pána Henkricha stanoviť finálnu nomináciu 17 hráčok výberom zo širšej nominácie hráčok. Zraz hráčok a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Cestovné náklady nominovaných hráčok z domácich súťaží do a z miesta zrazu znášajú nominované hráčky, resp. ich materské kluby. Dopravu (letenky) do Bratislavy, resp. Viedne a naspäť pre hráčky hrajúce v zahraničných súťažiach hradí SPF zo zdrojov sekcie vodného póla. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu  znáša SPF vo výške cestovného lístka II.triedy vlaku. Náklady súvisiace s danou akciou sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitol sekcie vodného póla.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikový tábor kategórie ženy seniorky vo vodnom póle v Novákoch v termíne: 13. - 15.12.2019.   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (M. Kuníková - manažér reprezentácie vodného póla )
11.12.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U120/P

Rada SPF schvaľuje sústredenie reprezentačného družstva Seniori v Kapskom meste/RSA v termíne 14.01.2020 – 24.01.2020.   Reprezentanti: Daabousová N., Diky Ch., Miškechová D. Vedúci výpravy: Szauder N. Tréner: Szauder N. Dopravu na miesto zrazu si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady. Náklady sústredenia (cestovné, víza, ubytovanie s plnou penziou, poistenie, prenájom priestorov a preprava v mieste sústredenia) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2020, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť sústredenie. Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovedný/í: p. McDonnell J.
11.12.2019

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2019/DK/DK02

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len “DK SPF”) ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF prostredníctvom jej pléna vo veci podnetu navrhovateľa: Miroslava Nowáka – športového riaditeľa SPF, predmetom ktorého je oznámenie o porušení povinnosti reprezentanta počas reprezentačnej akcie Plzenské šprinty 2019 - členom Slovenskej plaveckej federácie (ďalej tiež len „SPF“): Marek Botík, reg. číslo SVK10219, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2019/DK/DK02, z a č í n a v zmysle ustanovenia čl. 48 ods. 1, ods. 3 písm. a) Disciplinárneho poriadku SPF pod číslom konania SPF/2019/DK/DK02 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF: Marek Botík – športovec, reg. číslo SVK10219 (ďalej tiež len „individuálny člen SPF“ alebo „reprezentant“) a súčasne v súlade s čl. 33 ods. 2 písm. a) v spojení s čl. 33 ods. 4 Disciplinárneho poriadku SPF individuálnemu členovi SPF ukladá predbežné opatrenie p o z a s t a v e n i e   v ý k o n u    š p o r t o v e j č i n n o s t i v    r á m c i               r e p r e z e n t á c i e    S R až do rozhodnutia DK SPF vo veci

Stránky

Subscribe to SPF