SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U18/P

Rada SPF schválila Športovo-technické dokumenty plávania na rok 2019.
16.01.2019

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Rada Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Nunzie Cinzie Ragusy, reg. číslo SVK19747 ( ďalej len „previnilec“) vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK2, rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárnekonanie zastavuje s odporučením Rade SPF podniknúť právne opatrenia k orgánom činným v trestnom konaní.

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U14/P

Rada SPF schválila návrh na obsadenie miesta trénera pre plávanie p. Vladimírom Železníkom vo Vojenskom športovom centre Dukla Banská Bystrica.
15.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U17/P

Rada SPF schválila najúspešnejších plavcov roka 2018. Pozn.: Schválené znenie uznesenia bude zverejnené až po slávnostnom vyhlásení najúspešnejších športovcov SPF, konanom 19.1.2019 v Prahe.
14.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U16/P

Rada SPF schválila kritériá pre vyhodnotenie najúspešnejších plavcov kategórie MASTERS v plávaní
14.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF