SPF

Povinnosť zápisu štatutárnych zástupcov klubov do registra na...

Vážení riadni členovia SPF, vážení predsedovia, prezidenti klubov, oddielov, touto cestou si Vám dovoľujeme dať do pozornosti povinnosť, ktorá Vám vyplynula z novelizácie zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov (zákonom č. 346/2018 Z.z.) podľa ktorého má väčšina z Vás zriadené kluby a oddiely vo forme občianskych združení. V zmysle nového ustanovenia § 20a ods. 1 ste povinní Ministerstvu vnútra SR písomne zaslať do 30. júna 2019  aktuálne údaje, a to konkrétne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu (ak ich máte ako štatutárov viac osôb, napr. predseda a podpredseda, prípadne nejaký tajomník a pod.), pričom údaje musíte nahlásiť v rozsahu:   meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, rodné číslo,  a súčasne pri každom štatutárovi musíte uviesť deň vzniku jeho funkcie (pozn. kedy bol do funkcie zvolený, či ustanovený),  a toto všetko musíte doložiť a preukázať dokumentami (Prílohy oznámenia), ktoré osvedčia všetky skutočnosti / údaje, ktoré navrhujete zápísať o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Upozorňujeme, že samotné oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov (pozn. to znamená, ak máte upravené konanie v mene klubu alebo oddielu tak, že konajú dve osoby spoločne, tak musia rovnako tieto osoby podpísať spoločne aj predmetné oznámenie o údajoch) a súčasne pozor,  pravosť podpisu / podpisov  musí byť úradne osvedčená (pozn. u notára alebo matrike).   Vzor oznámenia nájdete - TU. Súčasne upozorňujeme na významý dôsledok, toho, ak by ste nemali tieto údaje oznámené a neskôr zapísané v Registri mimovládnych neziskových organizácií zriadeného zákonom č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a síce, že subjekt verejnej správy (štátna správa, samospráva - mestá, obce, VÚC) nesmie poskytnúť verejné prostriedky tej osobe, ktorá nemá v tomto registri údaje v rozsahu ako je uvedené vyššie.    Vo všeobecnosti je predmetné oznámenie údajov spoplatené správnym poplatkom vo výške 16,50 Eur, avšak tento poplatok sa nevyberie, ak občianske združenie tieto údaje zašle Ministerstvu vnútra SR písomne do 30.6.2019. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu je od 1.7.2019 spoplatnené a spolu s oznámením bude športový klub povinný zaplatiť aj správny poplatok v už uvedenej výške. Ak sa na zákon č. 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov obsahujúci novelu zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov pozrieme v zmysle povinností, ktoré z novelizácie vyplývajú, môžeme tieto povinnosti rozdeliť na: a) tie, ktoré je potrebné vykonať do 30.6.2019 b) tie, ktoré vo všeobecnosti vyplývajú: 1. pri zmenách stanov občianskych združení, 2. pri zmene už zapísaných údajov o štatutárnom orgáne alebo zmene člena štatutárneho orgánu občianskych združení, 3. označovania a uvádzania právnej formy občianskych združení v úradnom styku, v zmluvných vzťahoch a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Pre viac podrobností odkazujeme na článok je zverejnený na stránke UčPS.     Znenie § 20a ods. 1 Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení od 1.1..2019 cit.: "Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sú povinné ministerstvu písomne zaslať do 30. júna 2019 aktuálne údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená." Znenie § 6 ods. ods. 1 písm. a) Zákona č 346/2018 Z.z. o registri mimovládnych neziskových organizácií v platnom znení od 1.1.2019 cit.: "Subjekt verejnej správy nesmie poskytnúť verejné prostriedky zapisovanej osobe, ktorá nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a f),"  
30.04.2019

Ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru

Na 56. valnom zhromaždení Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) v bratislavskom hoteli NH Gate One odovzdali v piatok 26.04.2019 množstvo vyznamenaní SOŠV. Aj Slovenská plavecká federácia mala zastúpenie medzi ocenenými. ZLATÝ ODZNAK SOŠV Udeľuje sa za výnimočný prínos pre olympijské hnutie a šport: OTOKAR URBAN – Počas pôsobenia v TJ Sokol NV Bratislava a potom v Slávii UK v Bratislava bývalý viacnásobný čs. reprezentant v plávaní a vo vodnom póle. Neskôr dlhoročný úspešný tréner, popredný organizátor, funkcionár a pedagóg. Ako tréner plaveckého oddielu Slávia STU Bratislava vychoval viacero čs. reprezentantov, medzi inými európskeho rekordéra na 100 m motýlik  Vladimíra Hopku, medailistku z ME a účastníčku OH v Melbourne Martu Skupilovú a ďalších. Potom pôsobil ako hlavný plavecký tréner TJ Slávia SVŠT Bratislava a SVŠ MŠ v Bratislave. Ako tréner bol na OH 1956 v Melbourne, na viacerých európskych šampionátoch, aj na Svetových univerziádach. Hoci na budúci rok v apríli oslávi deväťdesiatku, dodnes je trénersky aktívny. Bol vedúci Katedry telesnej výchovy na Strojníckej fakulty STU a v plávaní na československej či slovenskej úrovni zastával rôzne riadiace funkcie, vrátane predsedu plaveckej sekcie výboru Zväzu plaveckých športov SÚV ČSZTV. STRIEBORNÝ ODZNAK SOŠV Udeľuje sa za výrazný prínos pre olympijské hnutie a šport: LADISLAV WAWRA – Bývalý popredný vodnopólový brankár (6-násobný majster ČSR) a plavec (2-násobný majster ČSR) a neskôr dlhoročný úspešný tréner plávania. Medzi jeho zverencov patrili napr. Ľubomír Kalečík, Jozef Bazálik či Zuzana Chmelová. Jeden z dvoch posledných žijúcich zakladajúcich členov medzinárodných plaveckých pretekov Veľká cena Slovenska v Bratislave. Ako architekt sa podieľal na rekonštrukcii viacerých plaveckých bazénov na Slovensku (Matador, Trenčín), venoval sa aj projektovaniu športovej infraštruktúry. S manželkou Vlastou, veľmi úspešnou trénerkou, priviedli k plávaniu aj ich dcéru Ivanu, mnohonásobnú majsterku ČSSR i Slovenska. Nedávno oslávil 87 rokov.  OTAKAR ŽILAVÝ – Od roku 1952 až dodnes (v decembri oslávi 90. narodeniny) aktívny plavecký tréner Slávie UK Bratislava. Začínal ako asistent trénerky Vlasty Wawrovej v jej tréningovej skupine, podieľal sa na príprave viacerých reprezentantov vtedajšej ČSSR. Celé desaťročia až do súčasnosti sa venuje tréningovému procesu mládeže, cez jeho ruky prešli tisíce detí. Dlhé roky bol člen výboru plaveckého oddielu Slávia UK Bratislava. Pôsobil ako organizátor súťaží a vedúci družstva na súťažiach doma i v zahraničí. Jeden z dvoch posledných žijúcich zakladajúcich členov medzinárodných plaveckých pretekov Veľká cena Slovenska v Bratislave. ČESTNÉ UZNANIE SOŠV Udeľuje sa za dlhodobú aktivitu pri šírení olympizmu: YVETTA MACEJKOVÁ – Univerzitná profesorka na FTVŠ UK v Bratislave, garantka vzdelávania trénerov plávania v trénerskej akadémii a prezidentka VŠK FTVŠ UK Lafranconi. Bývalá pretekárka v plávaní, od roku 1972 plavecká trénerka mládeže v Slávii UK Bratislava, od roku 1997 vo VŠK FTVŠ UK Lafranconi. Bola členka metodickej komisie SÚV ČSZTV a predsedníčka metodickej komisie Slovenského plaveckého zväzu.   Blahoželáme oceneným a ďakujeme za vzornú prezentáciu nášho športu.
30.04.2019

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK39-51

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK39-51 za obdobie 14.3.2019 - 24.4.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U51/P

  Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Seniori na vrcholné podujatie 18th FINA World Championships v termíne 12.-20.7.2019. Pretekári: Bacharová J., Bartovičová H., Daabousová N., Diky Ch., Iakovlev A., Lisá L., McDonnell L., Miškechová D., Novotná B., Riegerová V., Slezáková R., Solymosyová S. Realizačný tím: Tréner: Szauder N., Thuringerová M. Vedúci výpravy: Labudová J. Rozhodca: Shepard L. Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na vrcholnom podujatí. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Nowak M., McDonnell J.  
18.04.2019

Stránky

Subscribe to SPF