SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U50/P

  Rada SPF schvaľuje širšiu nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Mladší Juniori na vrcholné podujatie 1st FINA World Youth Artistic Swimming Championships Šamorín/SVK v termíne 28.8.-1.9.2019. Pretekári: Bartolčičová E., Bartovičová H., Bugalová R., Diky Ch., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Lukáčová N., McDonnell L., Riegerová V., Solymosy J., Ždánová N. Realizačný tím: Tréner: Szauder N., Solymosyová I. Vedúci výpravy: Thuringerová M. Rozhodca: Shepard L., Žáková Z. Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z vlastných zdrojov sekcie synchronizovaného plávania.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na vrcholnom podujatí. Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: p. Nowak M., McDonnell J.  
18.04.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U49/P

Rada SPF schvaľuje miesto konania a technického usporiadateľa pre preteky: 04.05. Jarné M-SSO „B“, „A“, „J“, „S“ - 2.kolo Rimavská Sobota PKRS 25m  
18.04.2019

Informácia o výsledkoch doplňujúcich volieb KONFERENCIA SPF 2019

  Vážení riadni a individuálni členovia Slovenskej plaveckej federácie, dovoľte nám informovať Vás, že na dnešnej riadnej (výročnej) Konferencii SPF, ktorá sa konala dnes v Kongresovej sále Hotela Nivy si delegáti Konferencie SPF v doplňujúcich voľbách zvolili za prezidenta pána  Mgr. Ivana Šuleka. Do výkonného orgánu SPF Rady SPF boli dovolení ako členovia Rady SPF: pán Ing. Rastislav Bielik za viceprezidenta pre športové odvetvie plávanie    pán Bc. Pavol Peciar za viceprezidenta pre športové odvetvie diaľkové plávanie pán Ing. Martin Králik za ďalšieho člena pre odvetvie plávanie pán Ing. Tomáš Klobučník ako člen zástupca športovcov, ktorý vystriedal na tejto pozícii pána Bc. Richarda Nagya. Rada SPF bude pracovať v zložení, ktoré dopĺňajú ešte pani doc. PaedDr. Jana Labudová PhD. ako viceprezident pre športové odvetvie synchronizované plávanie, Ing. Štefan Šmihuľa ako viceprezident pre športové odvetvie vodné pólo, Ing. Nora Szauder ako člen pre ekonomiku. a JUDr. Marcel Blažo ako člen pre legislatívu a právo, ktorý sa súčasne ku dnešnému dňu vzdal výkonu funkcie prvého viceprezidenta SPF. Prípravu, priebeh  výsledky volieb osvedčil nezávislý pozorovateľ vyslaný MŠVVaŠ SR pán Mgr. Branislav Mráz, ktorého písomná správa je obsahom prílohy tohto článku. 
17.04.2019

KONFERENCIA SPF 2019 - AKTUALIZOVANÉ

AKTUALIZOVANÉ  k 15.04.2019 - Podklady k rokovaniu a "pokyny" Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v  prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky SPF za rok 2018  a spoločnosti Slovenská plavecká marketingová, s.r.o a Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy SPF s účtovnou závierkou SPF za rok 2018 Správa členov Rady SPF Profily kandidátov, ktorí využili možnosť zaslať ich na zverejnenie Vyjadrenia k návrhom na odvolanie z funkcie členov Rady SPF Súčasne pre lepšiu orientáciu a sumarizáciu všetkých doposiaľ zverejnených materiálov a podkladov prikladáme dokument s názvom “Konferencia SPF 17.4.2019 program s preklikmi na podklady”, v ktorom sú v štruktúre Programu rokovania podľa Alternatívy č. 2 prostredníctvom aktívnych internetových odkazov dostupné všetky podklady, materiály a aj profily kandidátov volených v doplňujúcich voľbách. AKTUALIZOVANÉ k 10.04.2019 o 21:40 hod - Zverejnenie kandidátov na funkcie v orgánoch SPF V zmysle § 17 ods. 1 písm. h) Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe, ako aj článku 36 ods. 3 Stanov SPF, je SPF povinná zverejniť kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb. Zoznam kandidátov bol vyhotovený podľa návrhov, ktoré boli na SPF predložené v predpísanej lehote do siedmych dní pred dátumom konania Konferencie SPF (čl. 36 ods. 3 Stanov SPF). V rámci programu nadchádzajúcej riadnej výročnej Konferencie SPF dňa 17.04.2019 budú voľby vykonané na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020. Navrhovanie ďalších kandidátov nie je možné. Splnenie podmienok jednotlivých kandidatúr bude predmetom vyhodnotenia a posúdenia Volebnou komisiou SPF. Zoznam kandidátov a navrhovateľov na doplňujúce voľby na uvoľnené pozície Prezident a Členovia Rady SPF: Kandidáti na: Prezidenta SPF:                   - Mgr. Peter Bartovič - navrhovateľ:  Plavecký klub STU Trnava                   - Mgr. Ivan Šulek - navrhovatelia: Ing. Juraj Skála, Milan Záborský, ŠPORTOVÝ KLUB KOŠICE - PLÁVANIE, o.z., Darina Moravcová Členov Rady SPF: Viceprezident pre plávanie: - Ing. Rastislav Bielik - navrhovatelia: ROYAL plavecký klub, VŠK FTVŠ UK Lafranconi - PaedDr. Karel Procházka, PhD. - navrhovatelia: MUDr. Martin Krištofík, Považskobystrický plavecký oddiel - Milan Záborský - navrhovatelia: Peter Ferko, Plavecký klub Banská Štiavnica, Ing. Ján Čamaj, Darina Moravcová člen Rady SPF - ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu Plávanie: - Mgr. Jozef Bazálik - navrhovatelia: Ing. Ján Čamaj, Plavecký klub Banská Štiavnica, Radoslav Suchánek, Milan Záborský, Plavecký oddiel UMB Banská Bystrica - Ing. Martin Králik - navrhovateľ: Klub plávania AQUACITY Poprad - Ing. Ján Pencák - navrhovateľ: Plavecký klub CHEMES Humenné, o.z. - Mgr. Radoslav Sabol - navrhovateľ: ŠPORTOVÝ KLUB KOŠICE - PLÁVANIE, o.z., - Ing. Martina Žeňuchová - navrhovateľ: Ing. Juraj Skála Viceprezident pre diaľkové plávanie: - Pavol Peciar - navrhovatelia: MUDr. Miroslava Dubčáková, ŠK Delfín Nitra, Peter Gutyan, UNISPORT CLUB SLOVAKIA - Radoslav Suchánek - navrhovateľ:Milan Záborský člen Rady SPF - zástupca športovcov: - Tomáš Klobučník - navrhovatelia: 1.Richard Nagy, 2.Jozef Beňo Zoznam kandidátov a navrhovateľov na doplňujúce voľby členov Rady SPF, ktorí prípadne budú  odvolaní v rámci bodu “Hlasovanie o odvolaní členov Rady SPF”/“Odvolanie jednotlivých členov Rady SPF” : Kandidáti na: Viceprezident pre synchronizované plávanie: - Mgr. Martina Gaislová - navrhovateľ: ŠK SYNCHRO BRATISLAVA o.z. - doc.PaedDr. Jana Labudová PhD. - 91 navrhovateľov ( z dôvodu veľkého počtu navrhovateľov, navrhovatelia sú zverejnení formou menoslovu v prílohe ) člen Rady SPF pre ekonomiku: - Mgr. Lívia Dulová Allárová - navrhovatelia: Synchronizované plávanie Malacky, Mgr. Katarína Rusňáková - Ing. Nora Szauder - 91 navrhovateľov ( z dôvodu veľkého počtu navrhovateľov, navrhovatelia sú zverejnení formou menoslovu v prílohe ) člen Rady SPF pre legislatívu a právo: - JUDr. Marcel Blažo - navrhovatelia: Mgr. Miroslav Šimun, doc.PaedDr. Jana Labudová PhD., Ing. Nora Szauder, Ing. Jana McDonnell - doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. - navrhovateľ: SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PLAVECKÝCH ŠPORTOV MASTERS AKTUALIZOVANÉ  k 10.04.2019 - Podklady k rokovaniu Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ako aj aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov na základe zaslaných návratiek ku dňu 10.04.2019. Sledujte naďalej akualizáciu tohto článku. AKTUALIZOVANÉ  k 09.04.2019 - Podklady k rokovaniu Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v prílohe článku nájdete ďalšie materiály a podklady k rokovaniu Konferencie SPF, ktorá sa bude  konať dňa 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Ďalšie podklady k rokovaniu budú obratom zverejnené hneď po ich obdržaní. Zoznam kandidátov na funkcie v orgánoch SPF zverejníme v najbližších dňoch. Sledujte aktualizáciu tohto článku aj naďalej.   AKTUALIZOVANÉ  k 03.04.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, v  prílohe článku nájdete aktualizovaný Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov na základe zaslaných návratiek. Pri riadnych členoch, pri ktorých zmena delegátov prípadne ich náhradníkov nenastala a návratky ste neposielali, máme za to, že sa zúčastní delegát príp. jeho náhradník uvedený v Zozname. Riadnych členov, ktorí stále nemajú nahláseného žiadneho delegáta príp. náhradníka(ov) opätovne žiadame o ich nahlásenie. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF, preto delegáti ( náhradníci ) uvedení v Zozname červeným písmom musia splniť túto podmienku, a to hlavne uvedení delegáti. Náhradníci iba v prípade, ak sa nebude môcť zúčastniť nahlásený delegát. V prípade, že ste si ešte nenahlásili ubytovanie s raňajkami (noc z utorka 16.04.2019 na stredu 17.04.2019 na náklady SPF)  a máte o toto záujem, prosíme o nahlásenie najneskôr do 12.04.2019 do 12:00 hod na blazova@swimmsvk.sk. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy. Sledujte aj naďalej aktualizácie tohto článku. AKTUALIZOVANÉ k 29.03.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 28.3.2019 schválila: pozvánku vrátane návrhu programu rokovania riadnej (výročnej) Konferencie SPF v termíne 17.04.2019, a to v dvoch alternatívach, návrh rozpočtu SPF na rok 2019 rovnako v dvoch alternatívach. Ad a) Pozvánku vrátane návrhu programu rokovania riadnej (výročnej) Konferencie SPF v termíne 17.04.2019 Rada SPF schválila v dvoch alternatívach, pričom Alternatíva č. 1 bola vypracovaná verne podľa a v zmysle doručených návrhov na  doplnenie programu Konferencie SPF do dňa zasadnutia Rady SPF, t.j. do 28.03.2019. Návrhy na doplnenie programu rokovania riadnej (výročnej) Konferencie SPF od riadnych členov ROYAL PLAVECKÝ KLUB, o. z.; SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA PLAVECKÝCH ŠPORTOV MASTERS;  Športový klub SYNCHRO Bratislava, o. z. a od individuálnych členov Otakar Žilavý, Jozef Žilinský, Gerald Svoboda, Mária Svobodová, Júlia Kertesová, Helena Allárová a Monika Kováčová sú ako podklad k rokovaniu Konferencie SPF prílohou tohto článku. Rada SPF po súhlasnom vyjadrení Kontrolóra SPF odporúča Konferencii SPF schváliť Alternatívu č. 2., pretože Alternatíva č. 2 a najmä časové poradie navrhovaných bodov: zohľadňuje doručené návrhy na doplnenie bodov programu, umožňuje vyriešiť komplexne situáciu už na aktuálne zvolanej Konferencii SPF bez nutnosti zvolania ďalšej Konferencie SPF ešte v roku 2019, umožňuje pred procesom odvolávania a volieb členov výkonného orgánu SPF časovo najprv schváliť všetky potrebné dokumenty za rok 2018, aby SPF nehrozili riziká z pohľadu financovania zo štátu,  umožňuje pred procesom odvolávania a volieb členov výkonného orgánu SPF schváliť ideálne i rozpočet pre rok 2019, umožňuje zaslanie konkrétnych personálnych návrhov, kto má byť dňa 17.04.2019 zvolený/í v prípade odvolania na uvoľnené pozície, keďže všetci majú vrátane aktuálnych členov Rady SPF záujem, aby po 17.04.2019 mala SPF kompletne obsadené všetky svoje orgány a nemusela sa zvolávať ďalšia Konferencia SPF, okrem iného i pre riziko neuznášaniaschopnosti a hospodárnosť. Tí, ktorí chcú odvolávať, majú možnosť navrhnúť personálnu alternatívu, t.j. kto bude volený po prípadnom úspešnom odvolaní, t.j. ktorí iní konkrétni ľudia namiesto odvolávaných ich majú vo funkciách od 17.04.2019 po úspešnej voľbe nahradiť. Komunita bude potom stáť pred voľbou v podobe výberu z možného, t.j. medzi aktuálne zvolenou osobou a jej aspoň jedným protikandidátom. Pozvánka na riadnu (výročnú) Konferencia SPF v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave ako podklad k rokovaniu Konferencie SPF je prílohou tohto článku.​ Ad b) Rada SPF schválila návrh rozpočtu SPF na rok 2019 v dvoch alternatívach, pričom Rada SPF odporúča Konferencii SPF schváliť alternatívu č. 1, v ktorej sú finančné prostriedky z kapitoly č. 13 Výdavky na správu a prevádzku z 15% znížené na 12% a presunuté do  kapitoly č. 16 Rozvoj športu. Návrhy rozpočtu SPF na rok 2019 budú predložené na najbližšej Konferencii SPF na schvaľovanie. Alternatívy rozpočtu SPF na rok 2019 ako podklad k rokovaniu Konferencie SPF tvoria  prílohu tohto článku. Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku. AKTUALIZOVANÉ k 21.03.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, riadna (výročná) Konferencia SPF sa bude konať v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave. Ako isto viete z predchádzajúcich rokov, podľa platných Stanov SPF sú Konferencie oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom podľa kľúča, ktorý zohľadňuje počet športovcov športovej organizácie a úroveň súťaže, v ktorej súťažia. To znamená, že Konferencie sa za riadnych členov zúčastňuje jeden delegát, ktorý má príslušný, Stanovami určený, počet hlasov a všetky hlasy sú si rovné. Delegáti sa zúčastňujú na zasadnutí Konferencie osobne alebo prostredníctvom náhradníka, pričom každý delegát Konferencie môže mať najviac dvoch náhradníkov s určením ich poradia a spôsobom ich zvolenia rovnakým, ako bol zvolený príslušný delegát Konferencie. V prílohe tohto článku nájdete aj Zoznam členov najvyššieho orgánu ( delegátov ) a ich náhradníkov, ktorí boli zaznamenaní do evidencie na základe návratiek a predložených oprávnení zúčastniť sa na Konferencii SPF v roku 2018 zvolených na celé zostávajúce volebné obdobie. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu ( nastala zmena,  prípadne riadny člen dosiaľ nenahlásil svojho delegáta a jeho náhradníkov alebo ide o nových riadnych členov ) tento Zoznam týkajúci sa Vášho delegáta a jeho 2 náhradníkov nie je aktuálny, prosíme Vás o jeho aktualizáciu prípadne doplnenie, a to formou Návratky delegáta, ktorú prosím vytlačte, vyplňte a podpíšte a zašlite späť spolu s oprávnením byť delegátom Konferencie mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do 02.04.2019.   Riadni členovia, u ktorých nedochádza k zmene delegáta a jeho 2 náhradníkov nemusia návratky zasielať, pričom sa automaticky počíta s účasťou jeho delegáta prípadne jeho náhradníkov, ktorí sú uvedení na Zozname. Upozorňujeme, že delegát ako aj jeho náhradníci musia byť členom SPF. Dovoľujeme si pripomenúť a poukázať na to, že zúčastňovať sa zasadnutí Konferencie je Vašou povinnosťou ako člena SPF ( článok 23 ods. 1 písm. g) Stanov SPF ). Záverom ešte dodávame, že každému delegátovi sa preplácajú cestovné náklady podľa Smernice SPF č. 3/2013 o poskytovaní cestovných náhrad a každému delegátovi, ktorý o to požiada, SPF zabezpečuje na vlastné náklady aj ubytovanie s raňajkami (noc z utorka 16.04.2019 na stredu 17.04.2019).  Kontakt na ubytovanie: blazova@swimmsvk.sk, najneskôr do 12.4.2019 do 12:00 hod. Uvedené neplatí pre delegátov z Bratislavy. Sledujte aj naďalej aktualizáciu tohto článku. ZVEREJNENÉ DŇA 15.03.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že Rada SPF na svojom zasadnutí dňa 14.3.2019 rozhodla o konaní riadnej (výročnej) Konferencie SPF v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave s predbežne navrhovaným programom: Otvorenie  rokovania Konferencie  Slovenskej plaveckej federácie  (v ďalšom texte „Konferencia“ a „SPF“ ) Schválenie   pracovných komisií  Konferencie (mandátová, návrhová, skrutátori, zapisovatelia, overovatelia) Správa mandátovej komisie Schválenie programu Konferencie Správa  o činnosti SPF (správa  prezidenta SPF a správa Rady  SPF za obdobie od predchádzajúcej Konferencie) Výročná  správa SPF a  výročná správa  obchodnej spoločnosti  Slovenská plavecká marketingová, s.r.o. so správou o činnosti SPF a správou o hospodárení SPF za rok 2018 Správa  audítora  k účtovnej  závierke SPF  a spoločnosti Slovenská  plavecká marketingová, s.r.o. Výročná správa Kontrolóra SPF za predchádzajúce obdobie Správy o činnosti jednotlivých orgánov SPF  za predchádzajúce obdobie (DK SPF, OK SPF, RR SPF) Rozpočet SPF na rok 2019 Doplňujúce voľby do orgánov SPF Rôzne Diskusia Záver, ukončenie rokovania Rada SPF súčasne riadnym členom SPF dáva (v Prílohe) na vedomie informáciu o výške ich podielov na príspevku pre národný športový zväz z návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 v kapitole Štátne zdroje - Šport mládeže s príslušnosťou k SPF (min 15%) pozn. výška podielov sa zverejňuje predbežne z toho dôvodu, že výška podielov sa odvíja v prvom rade z povinnosti ustanovenej Zákonom o športe, ako aj zo Zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu a ako také už nemôžu byť nižšie než sú stanovené a súčasne aj z dôvodu možnosti plánovania financovania športovej činnosti riadnych členov SPF.   Na návrhu rozpočtu SPF pre rok 2019 sa ešte pracuje a jeho finálna podoba bude ešte len predmetom schvaľovania zo strany Rady SPF, tak aby bol tento návrh rozpočtu predložený delegátom Konferencie SPF, ktorí ako členovia najvyššieho orgánu SPF - Konferencia SPF rozpočet schvaľujú v rámci rokovania príslušného bodu programu rokovania Konferencie SPF. Ďaľšie informácie, materiály a podklady k rokovaniu budeme zverejňovať postupne prostredníctvom aktualizácie tohto článku. 

Zápis č. SPF/2019/R/Z4 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z4 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 28.03.2019 v Bratislave.
15.04.2019

Stránky

Subscribe to SPF