SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U15/P

Rada SPF schválila úpravu Kritérií SPF pre zaradenie do Menného zoznamu Útvaru talentovanej mládeže SPF plávania nasledovne: v odstavci 5., sa pôvodné znenie „Do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania sa zaraďujú športovci na základe zaplávaných bodových výkonov a dosiahnutého veku (12 až 22 rokov) v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom bodové výkony sa vždy hodnotia podľa FINA bodov, ktoré platili v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý sa posudzujú zaplávané bodové výkony.“ nahradzuje novým znením odstavca 5.: „Do Menného zoznamu ÚTM SPF plávania sa zaraďujú športovci so štátnym občianstvom SR na základe zaplávaných bodových výkonov a dosiahnutého veku (12 až 22 rokov) v predchádzajúcom kalendárnom roku, pričom bodové výkony sa vždy hodnotia podľa FINA bodov, ktoré platili v roku, ktorý predchádza roku, za ktorý sa posudzujú zaplávané bodové výkony.“.
14.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U13/P

Rada SPF schválila zoznam reprezentantov na Sústredenie reprezentačného družstva starších juniorov a B družstva seniorov, ktoré sa bude konať v termíne 8.-17.2.2019 v Poprade v súlade s Plánom práce pre reprezentačné družstvo juniorov a Plánom práce pre reprezentačné družstvo seniorov
14.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U12/P

Rada SPF schválila zoznam reprezentantov na Sústredenie reprezentačného družstva mladších juniorov, ktoré sa bude konať v termíne 25.-31.1.2019 v Poprade v súlade s Plánom práce pre reprezentačné družstvo juniorov RTC 2019
14.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U11/P

Rada SPF schválila Reprezentačné družstvo SR seniorov v plávaní pre RTC 2019 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR seniorov v plávaní k 1.1.2019 podľa prílohy.
14.01.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U10/P

Rada SPF schválila Reprezentačné družstvo SR juniorov v plávaní pre RTC 2019 podľa Menného zoznamu reprezentantov SR juniorov v plávaní k 1.1.2019 podľa prílohy.
14.01.2019

Stránky

Subscribe to SPF