SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U74/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR na majstrovstvá  Európy v Burgase (BUL) v termíne 17. - 27.7.2019,  nasledovne: Širšia nominácia hráčov: Daníšek David – NERZI Duga Peter – VPMBA Rajdoš Ladislav – HOMKE Juhás Samuel Richard – HOMKE Šlepkovský Radovan – HOMKE Badida Michal Jozef – HOMKE Bačo Dani – HOMKE Zolovčík Tomáš  - HOMKE Schubert Crystian –HOMKE Bártfay Samuel – HOMKE Matejka Milan – HOMKE Kleščinský Daniel – HOMKE Miško Erik – HOMKE Hrudál Samuel – HOMKE Kumičák Matej – HOMKE Kolesár Jakub – SKMD Mihál Marco – KVPNO Rešovský Bruno – SPUPR Ondrčka Daniel – PITOP Štanga Simon – KVPNO Masár Kristián – KVPNO Švec Andrej – SPUPR Realizačný tím: Karol Bačo /hlavný tréner/, Miroslav Fábian /asistent trénera/, Karol Bačo st. /vedúci družstva/   Rada SPF poveruje hlavného trénera p. Karola Bača stanoviť finálnu nomináciu 13 (trinásť) hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov. Zraz hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní hráči, resp. ich materské kluby. Cestovné náklady realizačného tímu do a z miesta zrazu znáša SPF vo výške cestovného lístka II. triedy vlaku. SPF zabezpečuje ubytovanie pred odchodom na ME v Košiciach a prepravu minibusmi na letisko do Budapešti a naspäť v rátane všetkých nákladov. Náklady na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019 z kapitoly sekcie vodného póla. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť účasť kategórie U15 muži na ME v Burgase (BUL) v termíne 17. - 27.7.2019   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )
08.07.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U73/P

Rada SPF schvaľuje realizačný tím a širšiu nomináciu hráčov kategórie U15 muži SR vo vodnom póle na výcvikové tábory,  nasledovne: 3. - 7.7.2019 Kamnik (SLO) 10. - 14.7.2019  Košice (SVK)  - sparing SLO Širšia nominácia hráčov: 1.         Daníšek David – NERZI 2.        Duga Peter – VPMBA 3.        Rajdoš Ladislav – HOMKE 4.        Juhás Samuel Richard – HOMKE 5.        Šlepkovský Radovan – HOMKE 6.        Badida Michal Jozef – HOMKE 7.         Bačo Dani – HOMKE 8.        Zolovčík Tomáš  - HOMKE 9.        Schubert Crystian –HOMKE 10.      Bártfay Samuel – HOMKE 11.       Matejka Milan – HOMKE 12.       Kleščinský Daniel – HOMKE 13.       Miško Erik – HOMKE 14.      Hrudál Samuel – HOMKE 15.       Kumičák Matej – HOMKE 16.      Kolesár Jakub – SKMD 17.       Mihál Marco – KVPNO 18.      Rešovský Bruno – SPUPR 19.      Ondrčka Daniel – PITOP 20.      Štanga Simon – KVPNO 21.       Masár Kristián – KVPNO 22.      Švec Andrej – SPUPR Realizačný tím: Karol Bačo /hlavný tréner/, Miroslav Fábian /asistent trénera/, Karol Bačo st. /vedúci družstva/ Zraz nominovaných hráčov a realizačného tímu podľa Nominačného listu.   Rada SPF zároveň poveruje hlavného trénera kategórie U15 mužov p. Karola Bača stanoviť finálnu nomináciu maximálne 15 (pätnásť) hráčov výberom zo širšej nominácie hráčov.   Cestovné náklady nominovaných hráčov do a z miesta zrazu znášajú nominovaní hráči, resp. ich materské kluby. SPF zabezpečuje prepravu z Košíc do Slovinska dvomi minibusmi a znáša s tým súvisiace náklady. Náklady spojené s pobytom (ubytovanie a strava) družstva U15 muži SR v Slovinsku je hradený na recipročnej báze slovinskou stranou a následne SPF zabezpečí ubytovanie a stravu počas VT v Košiciach v obdobnom rozsahu a počte osôb pre družstvo Slovinska. Nominovaným hráčom, ktorí pochádzajú z Košíc a Prešova sa udeľuje výnimka a nemusia byť ubytovaní počas výcvikového tábora s družstvom v spoločnom ubytovacom zariadení. Náklady  na akciu sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie vodného póla. Nominovaní hráči družstva U15 sa akcie zúčastňujú za spoluúčasti 10,- € za každý začatý deň akcie v súlade s Plánom práce na rok 2019.   Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF organizačne zabezpečiť výcvikové tábory kategórie mužov U15 vo vodnom  póle v Kamniku (SLO) 3. - 7.7.2019 a v Košiciach 10.14.7.2019.   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G.Gyurcsi - manažér reprezentácie vodného póla )  
08.07.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U72/P

Rada SPF schvaľuje aktualizovaný Plán práce Reprezentačného družstva SR mužov vo vodnom póle pre rok 2019 a jeho Prílohu č. 2 - Termíny povinných spoločných akcií jednotlivých reprezentačných družstiev SR mužov. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá sekretariátu SPF zverejniť aktualizovaný Plán práce Reprezentačného družstva SR mužov vrátane jeho príloh.   Termín: bez zbytočného odkladu Zodpovedný/í: Sekretariát SPF (G. Gyurcsi - manažér mužských reprezentačných družstiev vo VP)
08.07.2019

Prestupy účinné k 01.07.2019

Prestupy účinné k 01.07.2019.
01.07.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U71/P

Rada SPF schvaľuje tréningovú prípravu reprezentačného družstva Mladší juniori synchronizovaného plávania v Šamoríne v dňoch 01.-06.07.2019: Reprezentanti: Bartolčičová E., Bugalová R., Diky N., Domčeková L., Ďurišová T., Floreánová K., Italy E., Keprtová L., Krajčovičová L., Lukáčová N., Solymosy J., Ždánová N. Realizačný tím: Vedúci akcie: Szauder N. Tréner: McDonnell J., Solymosyová I., Szauder N. Dopravu na miesto tréningovej prípravy si reprezentanti zabezpečujú na vlastné náklady. Náklady na prenájom bazéna je hradený z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. Úloha z rozhodnutia: Rada SPF ukladá vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovedný/í: p. McDonnell J., Nowak M.
28.06.2019

Stránky

Subscribe to SPF