SPF

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​

KONFERENCIA SPF 2019 - Doplňujúce voľby do orgánov SPF

AKTUALIZÁCIA K 25.03.2019 Vážení riadni členovia Slovenskej plaveckej federácie, ako už bolo oznámené v samostatnom článku (Konferencia SPF 2019) v termíne 17.04.2019 so začiatkom o 9:00 hod. v Kongresovej sále Hotela NIVY v Bratislave sa bude konať  riadna (výročná) Konferencia SPF s predbežne navrhovaným programom, v ktorom sa nachádza aj bod Doplňujúce voľby do orgánov SPF, konkrétne Prezidenta SPF a Rady SPF na zostávajúce obdobie, t.j. do konania ďalšej volebnej Konferencie SPF v roku 2020. Predovšetkým by mali prebehnúť doplňujúce voľby na uvoľnené pozície: Prezidenta SPF, Členov Rady SPF: Viceprezident pre plávanie,   Viceprezident pre diaľkové plávanie Člen Rady SPF - ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu Plávanie (vzdanie sa funkcie ku dňu 16.4.2019) Člen - zástupca športovcov  (vzdanie sa funkcie ku dňu 16.4.2019) Súčasne však informujeme, že boli na SPF doručené návrhy na doplnenie bodov programu rokovania Konferencie SPF s názvami Hlasovanie o odvolaní Rady SPF, resp. Hlasovanie o odvolaní člena Rady SPF . O doplnení týchto návrhov do predbežného návrhu programu rokovania Konferencie SPF rozhodne Rada SPF na svojom najbližšom zasadnutí, a preto v tejto súvislosti (v prípade schválenia konečného programu rokovania Konferencie SPF aj samotnými delegátmi na Konferencii) je možné, že na Konferencii SPF dňa 17.4.2019 (v prípade, že delegáti Konferencie schvália odvolanie niektorého, alebo aj všetkých zostávajúcich členov Rady SPF)  budú v rámci bodu rokovania Doplňujúce voľby do orgánov SPF vykonané aj voľby ďalších pozícií členov Rady SPF, a to: Členov Rady SPF: Viceprezident pre vodné pólo, Viceprezident pre synchronizované plávanie Člen - pre legislatívu a právo, Člen - pre ekonomiku, Člen - zástupca športovcov   Podľa čl. 28 ods. 2 Stanov SPF v podmienkach SPF platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SPF, ako aj v orgáne na riešenie sporov. Podľa čl. 28 ods. 6 člen výkonného orgánu nemôže byť členom kontrolného orgánu ani orgánu zabezpečenia spravodlivosti na tej istej úrovni riadenia plaveckých športov. Návrh kandidáta na funkciu člena orgánu SPF musí byť podaný písomne na Sekretariát SPF najneskôr 7 dní pred dátumom konania Konferencie SPF, na ktorej sa uskutočnia voľby, t.j. do 09.04.2019 do 24,00 hod na Sekretariát SPF mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou, či osobne na adresu: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava. Predovšetkým sa predkladajú návrhy kandidátov na: Prezidenta SPF, Členov Rady SPF: Viceprezident pre plávanie,   Viceprezident pre diaľkové plávanie Člen Rady SPF - ďalší člen pre odvetvie plaveckého športu Plávanie Člen - zástupca športovcov, ktorého však navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov a súčasne pre prípad, že budú zo svojich funkcií odvolaní všetci ostatní členovia Rady SPF alebo niektorí z nich,  predkladajú sa návrhy kandidátov na: Členov Rady SPF: Viceprezident pre vodné pólo, Viceprezident pre synchronizované plávanie Člen - pre legislatívu a právo, Člen - pre ekonomiku, Člen - zástupca športovcov, ktorého však navrhuje záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF zverejní kandidátov, vrátane ich navrhovateľa, na webovej stránke SPF najneskôr 3 dni pred konaním volieb, t.j. pred konaním Konferencie SPF.  

Uznesenie Odvolacej komisie SPF č. SPF/2019/OK/U1/P

Odvolacia komisia Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „odvolacia komisia“) v zložení JUDr. Pavol Pilek - predseda odvolacej komisie a členov Marek Gilányi, Mgr. Zuzana Žáková, Bc. Ján Urbanský a Erik Kolář o odvolaní Róberta Kaida, reg. Č. SVK 12733 (ďalej len „účastník konania“) proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej federácie (ďalej len „disciplinárna komisia“) č. SPF/2018/DK/3DK96/U3/P zo 4. 1. 2019 rozhodla takto: Odvolacia komisia rozhodnutie disciplinárnej komisie č. SPF/2018/DK/3DK96/U3/P zo 4. 1. 2019 o uložení nepodmienečnej disciplinárnej sankcie „zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne“ a o uložení podmienečnej disciplinárnej sankcie „zastavenie činnosti na 8 stretnutí s podmienečným odkladom do 01. 07. 2019 od zverejnenia uznesenia“  ruší a vracia vec prvostupňovému orgánu na nové konanie a rozhodnutie.

Športovci a Športoví odborníci, zvoľte si svojho delegáta na...

Zasadnutie Konferencie Slovenskej plaveckej federácie v schválenom termíne dňa 17.04.2019 sa blíži. Športovci a športoví odborníci dosiaľ ste nevyužili svoje práva zvoliť si svojho delegáta na Konferenciu SPF na volebné obdobie 2016-2020. V zmysle čl.31 bodu 3 a 5 Stanov SPF je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov SPF a rovnako je delegátom Konferencie s jedným hlasom aj jeden zástupca individuálnych členov SPF z radov športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových odborníkov  alebo najmenej 50 športových odborníkov. Zvoleného delegáta a jeho najviac dvoch náhradníkov s identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámte na Sekretariát SPF písomne elektronicky mailom na blazova@swimmsvk.sk alebo poštou na adresu SPF: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava,  najneskôr do 09.04.2019. Následne na zasadnutí Konferencie predloží delegát písomné dokumenty preukazujúce skutočnosť, že ho za delegáta na Konferenciu navrhla záujmová organizácia športovcov, resp. športových odborníkov alebo ho zastúpením  poverilo najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov; v takom prípade zástupca predkladá písomné poverenia od najmenej 50 športovcov, resp. športových odborníkov, ktorých zastupuje. V prípade, že sa nemôže Konferencie zúčastniť osobne, môže ho zastúpiť náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako bol zvolený delegát Konferencie.

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2019/R/Z2 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 20.02.2019 v Bratislave.
18.03.2019

Stránky

Subscribe to SPF