SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U5/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok kategórie U17 ženy vo vodnom póle na výcvikový tábor v Novákoch v termíne 25.-27.01.2019.
11.01.2019

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK1-5

ROZHODNUTIE 3. senátu DK SPF č. SPF/2018/DK/3DK1-5 za obdobie 1.11.2018 - 9.1.2019

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Rada Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF Ing. Jána Baranoviča, reg. číslo SVK19320 ( ďalej len „previnilec“) vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/DK1, rozhodla Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárnekonanie zastavuje s odporučením Rade SPF podniknúť právne opatrenia k orgánom činným v trestnom konaní.

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF ( ďalej len DP VP SPF ) prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF– asistenta trénera ŠKP Modrí Draci Košice, Róbert Kaid, reg. číslo SVK12733, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK96, rozhodla, že individuálny člen SPF Róbert Kaid., reg. číslo SVK12733 (ďalej len previnilec) sa dopustil disciplinárneho previnenia v súlade s ustanovením článku 1 ods. 4 DP VP SPF, za čo mu je ukladaná nepodmienečná disciplinárna sankciazastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne /POZN.: sankcia splnená/ ďalej ukladaná podmienečná disciplinárna sankcia zastavenie činnosti na 8 stretnutí s podmienečným odkladom do 01.07.2019 od zverejnenia uznesenia.

UZNESENIE Disciplinárnej komisie Slovenskej plaveckej...

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku SPF v 1. senáte Disciplinárnej komisie SPF(ďalej len “1. senát DK SPF”) zloženom Mgr. Peter Bartovič, predseda, JUDr. Peter Mihál, člen a Ing. arch. Edita Pavlíková, člen vo veci podnetu navrhovateľa: p.   Vladimíra Železníka -  asistenta manažéra reprezentácie SR na prešetrenie konania individuálneho člena SPF v plávaní na prešetrenie  konania športovca Barbora Mišendová., reg. číslo SVK11666, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/1DK3, takto rozhodla: Disciplinárna komisia SPF podľa článku 55 ods. 1 Disciplinárneho poriadku SPF disciplinárne konanie zastavuje, nakoľko nedošlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia.

Stránky

Subscribe to SPF