SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U63/P

Rada SPF schvaľuje  nomináciu reprezentantov a realizačného tímu na MS Gwangju 2019 v termíne     6. – 18.7.2019:   Reprezentanti: Tomáš Peciar (DELNI), Karolína Balážiková (ORCAB) Realizačný tím: Rostislav Vítek (tréner)   Zraz reprezentantov a realizačného tímu podľa nominačného tímu.   Náklady súvisiace s pobytom a dopravou športovcov a realizačného tímu budú hradené z rozpočtu DP.   Úloha z uznesenia: Organizačne zabezpečiť účasť na podujatí MS Gwangju   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední:  sekretariát SPF
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U61/P

Rada SPF schvaľuje  úpravu propozícii podľa priloženej prílohy a termínov konania pretekov nasledovne:   29.06.         FPD Slovenský pohár žiakov BAO       3.kolo       Bratislava       AZETA       25m 28.09.         FPD Slovenský pohár žiakov BAO       4.kolo       Bratislava       AZETA       25m   Úloha z uznesenia: Rada SPF  ukladá sekretariátu SPF vykonať úpravu propozícií plaveckých pretekov na webovom sídle   Termín: bez zbytočného odkladu   Zodpovední::  p. Nowak, Košťálová
28.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U60/P

 Rada SPF schvaľuje nomináciu  plavcov a realizačný tím na preteky Majstrovstvá Európy juniorov, Kazaň (RUS) v termíne od 03.07.2019 - 07.07.2019   Juniori: Trníková Nikoleta, Potocká Tamara, Ripková Zora, Kupčová Sabína, Cibulková Martina, Marušáková Ema, Vadovičová Nina, Kušík Alex, Reindl Robin, Kliment Simon   Realizačný tím: Miloš Božik (vedúci výpravy, hlavný tréner), Jiŕí Adámek, Karel Prochádzka Marián Hrabovský (tréner - asistent). Masér bude doplnený do realizačného tímu po ukončení výberu.   Zraz juniorov a realizačného tímu podľa nominačného listu.   Akcia je hradená z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie plávania, a to bez finančnej spoluúčasti nominovaných pretekárov.   Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí, vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.   Termín: bez zbytočného odkladu                                 Zodpovední: p. Bielik, Nowak
28.06.2019

Vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2019​​​​

Povinne zverejňované údaje SPF a Povinne zverejňované zmluvy...

  Povinne zverejňované údaje SPF  Údaje o Slovenskej plaveckej federácii ako športovej organizácii podľa § 81 ods. 1 Zákona o športe Názov: Slovenská plavecká federácia Adresa sídla: Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava, Slovenská republika Právna forma: občianske združenie Identifikačné číslo organizácie: 36 068 764 Daňové Identifikačné číslo organizácie: 2021658199 Jedinečný identifikátor osoby: 10912 Číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku uznanému športu: IBAN SK13 0200 0000 0030 7422 5951, BIC (SWIFT) SUBASKBX Číslo bankového účtu a príjem a použitie dotácie: IBAN:SK68 0200 0000 0039 1101 1951, BIC (SWIFT) SUBASKBX Číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku na národný športový projekt:    n/a Číslo bankového účtu a príjem a použitie príspevku na športové poukazy:    n/a Číslo bankového účtu a príjem a použitie sponzorského: IBAN SK23 8330 0000  0023 0095 1229, BIC (SWIFT) FIOZSKBA;  https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2300951229 Adresa elektronickej pošty: sekretariat@swimmsvk.sk Druh športovej organizácie: športová organizácia podľa § 8, § 16 a § 59 Zákona  č. 440/2015 Z. z. o športe Druh športu: plavecké športy Druh vykonávanej športovej činnosti: ako národný športový zväz uznaný ministerstvom školstva je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre plavecké športy, vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre plavecké športy na území Slovenskej republiky, organizácia celoštátnych súťaží dospelých a mládeže, zabezpečovanie výberu a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na medzinárodných súťažiach a starostlivosti o talentovaných športovcov;  organizovanie športu formou organizovania športových podujatí; vykonávanie športu formou účasti na športových podujatiach; podpora a rozvoj športu formou organizovania vzdelávacích a osvetových podujatí v oblasti športu Meno a priezvisko štatutárneho orgánu: Mgr. Ivan Šulek Adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu: prezident@swimmsvk.sk Meno a priezvisko kontrolóra: Mgr. et Mgr. Ladislav Križan, PhD. Adresa elektronickej pošty kontrolóra: kontrolor@swimmsvk.sk   Zoznam osôb s príslušnosťou k športovej organizácii na linkoch: https://www.swimmsvk.sk/slovenska-plavecka-federacia   https://sport.iedu.sk/Company/Company/10912 Výška ročného členského príspevku: riadi sa Smernicou SPF Registračný poriadok SPF s odkazom na jeho prílohu Sadzobník poplatkov SPF Dátum úhrady ročného členského príspevku: Ročný členský príspevok pre príslušný kalendárny rok je splatný vopred vždy k 15.12.​ kalendárneho roka predchádzajúcemu kalendárnemu roku, za ktorý sa uhrádza ročný členský príspevok. Príslušnosť k športovým organizáciám: FINA, LEN. SOŠV Zoznam organizovaných športových súťaží alebo športových podujatí: Majstrovstvá SR v plávaní v krátkom bazéne Majstrovstvá SR v plávaní v dlhom bazéne FPD Slovenský pohár žiakov v plávaní Oblastné Majstrovstvá SR v plávaní Veľká Cena Slovenska v plávaní Slovakia Swimming Cup Slovenský pohár družstiev v plávaní ​ Slovenský pohár mužov vo vodnom póle Pharma GROUP vodnopólová Extraliga mužov Zimné majstrovstvá SR Juniorov vo vodnom póle Národná liga Juniorov vo vodnom póle Zimné majstrovstvá SR kadetov vo vodnom póle Národná liga kadetov vo vodnom póle Národná liga starších žiakov vo vodnom póle Národná liga mladších žiakov vo vodnom póle Zimné majstrovstvá SR vo vodnom póle 11-roční Letné majstrovstvá SR vo vodnom póle 11-roční Slovenský pohár žien vo vodnom póle 1.liga  vo vodnom póle žien Zimné majstrovstvá SR Junioriek  vo vodnom póle Národná liga Junioriek vo vodnom póle Zimné majstrovstvá SR kadetiek vo vodnom póle Národná liga kadetiek vo vodnom póle Národná liga žiačok vo vodnom póle Zimné majstrovstvá SR vo vodnom póle žiačok   Majstrovstvá SR v technických elementoch Seniori, Juniori Majstrovstvá SR v povinných figúrach SŽ Zlatá Rybka Majstrovstvá SR v povinných figúrach MŽ M.E.C. CUP a Majstrovstvá SR Juniori a MŽ M.E.C. CUP a Majstrovstvá SR Seniori, SŽ a Masters Synchro Stars Súťaž olympijských nádejí V4 Slovakia Synchro   Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na otvorenej vode Ružinovský maratón Slovenský pohár v diaľkovom plávaní Slovenský pohár v  diaľkovom plávaní v kategórii najmladší juniori ​ Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov:  áno Označenie zdrojovej evidencie: Matrika SPF (Informačný registračný systém SPF)   Povinne zverejňované zmluvy SPF alebo jej členov Sponzorská zmluva - sponzorovaný Natália Králová, AQUAP, reg. č. SVK12224 (link na transparentný bankový účet pre bezplatný, diaľkový a nepretržitý prístup pre tretie osoby na zobrazenie prehľadu platobných operácií : https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK9509000000005159061924 )    
19.06.2019

Stránky

Subscribe to SPF