SPF

Vzdelávací program Športová diplomacia 2019/20

Vážení športoví priatelia, dovoľujeme si Vám zaslať informáciu k výberu účastníkov na program “Športová diplomacia“ na akademický rok 2019/20, ktorý pripravil Český olympijský výbor spoločne so Slovenským olympijským a športovým výborom a  a ďalšími inštitúciami pre záujemcov z radov športových organizácií. Účastníci sa budú vzdelávať v témach ako sú organizácia a financovanie športu, manažment a marketing, športová diplomacia a ďalšie oblasti potrebné pre činnosť v športových organizáciách. Hlavným cieľom programu je posilniť zastúpenie slovenského a českého športu v medzinárodných športových organizáciách a pripraviť účastníkov tak, aby boli kvalitnými a efektívnymi zástupcami svojich organizácií v rámci domácich i medzinárodných štruktúr. Brožúru k program, podrobnosti o nadchádzajúcom ročníku a jeho podmienkach a prihlášky športovej organizácie aj kandidáta nájdete v prílohách tohto e-mailu. Každý športový zväz môže nominovať maximálne 2 kandidátov. Uzávierka pre podanie prihlášok na e-mailovú adresu sport@swimmsvk.sk je 01.07.2019.
17.06.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK73

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK73 za obdobie 11.06.

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U59/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu reprezentačného družstva synchronizovaného plávania  Juniori na  vrcholné podujatie LEN Majstrovstvá Európy Juniorov 2019 Praha/CZE v termíne 18.-23.06.2019: Pretekári Diky Ch., Iakovlev A., Lisá L., Novotná B., Solymosyová S., Solymosy J. Realizačný tím: Vedúci výpravy: Thüringerová M. Tréner: Solymosyová I., Thüringerová M. Rozhodca: McDonnell J. Náklady výpravy (doprava, ubytovanie s plnou penziou, poistenie) sú hradené z rozpočtu SPF pre rok 2019, z kapitoly sekcie synchronizovaného plávania. Úlohy z rozhodnutia: VSSP SPF ukladá organizačne zabezpečiť účasť na podujatí, vypracovať a zverejniť nominačný list na webovej stránke SPF.   Termín: bez zbytočného odkladu                  Zodpovední: p. McDonnell J., Nowak M.
10.06.2019

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2019/R/U58/P

Rada SPF schvaľuje nomináciu na MMČR v DP v Plzni dňa 8. -9. 6. 2019  Športovci / hradené v plnej výške /: Karolína Balážiková Carmen Mikušová Tomáš Peciar Leonard Lajčuk Filip Lányi Lucia Adámková Športovci / hradené z rozpočtu SPF + spoluúčasť 50 perc/: Filip Polák Matej Antalík Ondrej Bielik Kristián Obert Michaela Dinková Bohuš Bošanský Talitha McEwan - platí 100 percent Natália Králová - platí 100 percetnt Realizačný tím: Peter Gutyan (vedúci výpravy), Rostislav Vítek (reprezentačný tréner), Tomáš Trešl Zraz športovcov a realizačného tímu podľa Nominačného listu. Akcia je hradená z rozpočtu SPF, z kapitoly Sekcie diaľkového plávania. Spolufinancovanie športovcov je dané Plánom práce reprezentačného družstva SR v diaľkovom plávaní pre rok 2019. Úloha z uznesenia: Rada SPF ukladá sekretariátu organizačne zabezpečiť  MMČR v DP v Plzni v dňoch 8.-9. 6. 2019   Termín: bez zbytočného odkladu                 Zodpovedný/í: Košťálová, Nowak
10.06.2019

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK69-72

SUMÁR ROZHODNUTÍ 3. senátu DK SPF č. SPF/2019/DK/3DK69-72 za obdobie 6.-8.6.2019

Stránky

Subscribe to SPF