SPF

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U126/P

Rada SPF schválila dokument „Kritériá a podmienky zaraďovania do reprezentačného družstva v synchronizovanom plávaní“.
29.12.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U125/P

Rada SPF schválila p. Noru Szauder do funkcie reprezentačného trénera synchronizovaného plávania na obdobie od 1.1.2019 do 31.8.2020.
29.12.2018

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov...

Slovenská plavecká federácia zverejňuje priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu v roku 2018, a to k 30.11.2018
27.12.2018

Sekretariát SPF zatvorený počas sviatkov

DÔLEŽITÝ OZNAM Oznamujeme Vám, že z dôvodu sviatkov bude sekreteriát SPF zatvorený v termíne od 21.12.2018 do 6.1.2019.  Za pochopenie vopred ďakujeme a prajeme Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2019!
20.12.2018

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK96

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo vecipodnetu navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetreniekonania individuálneho člena SPF– asistenta trénera ŠKP Modrí Draci Košice, Róbert Kaid, reg. číslo SVK12733, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK96, začína v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF pod číslom konania SPF/2018/DK/3DK96 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF asistent trénera Róbert Kaid , reg. číslo SVK12733. Súčasne na základe a s odkazom na čl. 8 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného pólaSPF sa asistentovi trénera Róbert Kaid , reg. číslo SVK12733 zastavuje činnosť až do konečného rozhodnutia vo veci.

Stránky

Subscribe to SPF