SPF

Oznámenie Disciplinárnej komisie SPF č. SPF/2018/DK/3DK95

Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie ako orgán zabezpečenia spravodlivosti podľa článku 48 Stanov SPF a ustanovení Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF prostredníctvom menovanej komisie predsedom DK SPF Mgr. Petrom Bartovičom v zložení Ing. Adam Czaszko, Rastislav Krajčík a Milan Krajčík vo veci podnetu navrhovateľa: Disciplinárna komisia Slovenskej plaveckej federácie na prešetrenie konania individuálneho člena SPF– trénera ŠK Hornets Košice, Karol Bačo ml. ,  reg. číslo SVK20323, vedenej na DK SPF pod spisovou značkou SPF/2018/DK/3DK85, začína v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1  Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF pod číslom konania  SPF/2018/DK/3DK95 disciplinárne konanie voči individuálnemu členovi SPF tréner Karol Bačo ml., reg. číslo SVK20323. Súčasne na základe a s odkazom na čl. 8 ods. 1 Disciplinárneho poriadku Sekcie vodného póla SPF sa trénerovi Karol Bačo ml., reg. číslo SVK20323 zastavuje činnosť až do konečného rozhodnutia vo veci.

Zápis č. SPF/2018/R/Z9 zo zasadnutia Rady SPF

Zápis č. SPF/2018/R/Z9 zo zasadnutia Rady SPF konanej dňa 15.11.2018 v Bratislave.
10.12.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U124/P

Rada SPF schválila doplnenie realizačného tímu kategórie U14 muži na VT v Košiciach v termíne 6. - 9.12.2018 o hlavného trénera p. Karola Bača.
06.12.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U123/P

Rada SPF schválila realizačný tím a širšiu nomináciu hráčok na výcvikový tábor v Tatabanyi (HUN) v termíne 21. - 22.12.2018.
06.12.2018

Uznesenie Rady SPF č. SPF/2018/R/U122/P

Rada SPF schválila zaradenie medzinárodných rozhodcov vodného póla  na LEN WATER POLO REFEREES LIST 2019, nasledovne: Róbert Horváth (SVK21069) Peter Radič (SVK20634) Martina Kuníková (SVK20690) Adam Czaszko (SVK20878) Róbert Prelovský (SVK20674) Erik Kolář (SVK 19333) Ivana Mihalkovičová (SVK 20944)
03.12.2018

Stránky

Subscribe to SPF