Smernica SPF o poskytovaní náhrad za stratu času a náhrady hotových výdavkov pri výkone dobrovoľníckej činnosti v športe pri výkone funkcie členov orgánov SPF