SMERNICA SPF o prijímaní rozhodnutí orgánov SPF elektronickým hlasovaním - hlasovanie „per rollam“ účinná od 6.6.2018