Registrácia športových odborníkov

Aktualizácia 01.06.2016 

Proces registrácie športových odborníkov úspešne pokračuje a v rámci prác na registrácii sa postupne snažíme vychytávať rôzne chybičky a zapracovávať získané poznatky.

Z toho dôvodu si Vás dovoľujeme informovať, že sme pristúpili k úprave registračného formuláru, pričom došlo k nasledovným úpravám:

Do časti II. oddiel B2 k športovému odborníkovi hlavný usporiadateľ, ktorý predstavuje jedného z odborníkov, ktorých predpokladá Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon č. 1/2014 Z.z) bol pridaný odborník usporiadateľ,  ktorého postavenie a spôsobilosť je rovnako upravená Zákonom č. 1/2014 Z.z, konkrétne v § 12.

Ako dôsledok doplnenia usporiadateľa ako odborníka, u ktorého sa vyžaduje odborná spôsobilosť podľa Zákona č. 1/2014 Z.z sme museli pristúpiť k zmene názvu osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi SPF nevyžaduje odborná spôsobilosť, kde bol rovnako použitý názov - pojem „usporiadateľ“, ktorú funkciu si veľa z Vás vo formulároch aj začiarklo.

V záujme zachovania konzistentnosti používania pojmov  novoformovanej legislatívy v športe a v záujme jednotného používania príslušnej terminológie, sme pristúpili v časti II. oddiel D k zmene pomenovania osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe pôvodne označenej ako usporiadateľ a toto pomenovanie sme ponechali so zohľadnením znenia Zákona č. 1/2014 Z.z. pre osobu, u ktorej je vyžadovaná odborná spôsobilosť.

Názov- pojem „usporiadateľ“ v časti II oddiel D sa mení na názov – pojem:  asistent podujatia.

Pokiaľ ste si v registračnom formulári pôvodne začiarkli funkciu usporiadateľa, prosím vezmite na vedomie, že v zdrojovej evidencii SPF budete vystupovať vo  funkcii – asistent podujatia.

Za pochopenie ďakujeme.

Aktualizácia 10. 3. 2016 13:15

Postupne k nám doručujete vyplnené registračné formuláre športových odborníkov. Prosíme vytlačiť celý formulár komplet aj bez vyplnených strán a takto si to nechať pri overovaní podpisu u notára alebo na matrike zopnúť ( pokyny nemusíte prikládať ). Za pochopenie ďakujeme.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „ZoŠ“).

Slovenská plavecká federácia postupne pripravuje všetky potrebné materiály k prechodu na zverejňovanie údajov v Informačnom systéme športu.

Osoby, ktoré sa v zmysle ZoŠ považujú za športového odborníka ( tréneri a inštruktori športu, bezpečnostný manažér, hlavný usporiadateľ, delegát zväzu, lekár, masér, fyzioterapeut, rozhodca, športový administrátor, obsluhovateľ EČZ, ako aj riaditeľ pretekov, zapisovateľ, vedúci protokolu, fotograf, pomocný štartér, hlásateľ, ozvučovateľ, hospodár pretekov, videokameraman, člen technickej čaty, hudobník, člen realizačného tímu, usporiadateľ ) registrované pre rok 2016 v SPF, sú oprávnené vykonávať svoju činnosť až dňom zápisu do registra fyzických osôb v športe. Z uvedeného vyplýva, že na výkon činnosti športového odborníka nestačí dosiahnutie odbornej spôsobilosti, ale je potrebné, aby sa športový odborník zaregistroval do informačného systému. Vzhľadom k tomu, že v súčasnosti ešte nie je možné zverejňovanie týchto údajov v Informačnom systéme športu, Slovenská plavecká federácia zverejňuje tieto údaje v zmysle ZoŠ na svojej webovej stránke.

V prílohe preto nájdete Registračný formulár športového odborníka, ktorý Vás prosíme vyplniť v zmysle v ňom uvedených pokynov. Formulár následne vytlačte a spolu so všetkými potrebnými dokladmi doporučene zašlite na adresu Slovenskej plaveckej federácie, najneskôr do dňa 22.03.2016.

Tieto údaje bude Slovenská plavecká federácia priebežne zverejňovať na svojej webovej stránke tak, ako to ukladá ZoŠ. Slovenská plavecká federácia o vykonaní zápisu nevydáva rozhodnutie, osvedčenie ani iné potvrdenie, zápis možno overiť iba priamo na webovej stránke.

Upozornenie:

  1. V prípade, že nemáte alebo ste stratili osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané SPF (rozhodca, športový administátor ), ktoré je potrebné na vyplnenie registračného formuláru, v prílohe nájdete vzor žiadosti o vydanie duplikátu tohto osvedčenia. Žiadosť zašlite mailom na kostalova@swimmsvk.sk .
  2. Tí športoví odborníci, ktorí majú ukončené vzdelanie prípadne odbornú kvalifikáciu v zahraničí musia požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o uznanie dokladu o vzdelaní a odbornej kvalifikácie. Konanie začína na základe nimi podanej žiadosti. Žiadosť si môžete stiahnuť tu: https://goo.gl/3l68hn
  3. Súčasne informácia pre tie osoby, ktoré neboli registrované pre rok 2016 v SPF, tieto zapisuje do registra fyzických osôb v športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe žiadosti predloženej touto osobou. Bližšie info na: http://bit.ly/1QQMSnK

V prípade ďalších otázok ohľadom registrácie športových odborníkov kontaktujte p. Zuzanu Košťálovú, matrikárku SPF, na tel.č.: +421 905 820 779 alebo mailom na kostalova@swimmsvk.sk v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod. do 15.00 hod.

Za spoluprácu a včasné predloženie dokladov vopred ďakujeme.