Slovenská plavecká federácia

Kancelária: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
IČO: 36068764 | DIČ: 2021658199
Bankové spojenie: IBAN: SK 98 0200 0000 0030 7423 6255
Telefón: +421 2 381 054 78

Štatutárny orgán SPF
Mgr. Irena Adámková prezident SPF +421 905 620 679
JUDr. Marcel Blažo prvý viceprezident SPF  
Kontrolór SPF
Mgr. Ladislav Križan, PhD. kontrolór SPF  
Sekretariát SPF
Mgr. Irena Adámková prezident SPF +421 905 620 679
Miroslav Nowak športový riaditeľ SPF / General Secretary +421 903 717 236
Mgr. Róbert Košťál súťažný a projektový riaditeľ SPF +421 918 481 802
Bc. Zuzana Košťálová matrikár SPF +421 903 651 112
Ing. Mária Obertášová hlavný účtovník SPF a mzdová agenda +421 903 632 054‬
Eleonóra Hudecová ekonomický pracovník SPF +421 903 407 369
JUDr. Zuzana Blažová ekonomicko-právny pracovník SPF +421 905 596 920
Vladimír Železník manažér reprezentácie SR v plávanív
asistent reprezentačného trénera seniorov
+421 903 427 526
Gábor Zoltán Szauder manažér reprezentácie SR v synchronizovanom plávaní +421 903 271 112
Rostislav Vítek manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní +421 905 516 804‬ 
Gejza Gyurcsi manažér reprezentácie SR vo vodnom póle pre mužov
asistent pre vodné pólo
+421 915 595 101
Bianca Grznárová asistent pre plávanie
asistent pre diaľkové plávaní
+421 905 595 415
Jana Labáthová asistent pre synchronizované a diaľkové plávanie +421 903 427 522
Ing. Martina Kuníková manažér reprezentácie SR vo vodnom póle pre ženy
asistent pre vodné pólo
+421 238 105 478
Rada SPF rada.spf@swimmsvk.sk
Mgr. Irena Adámková prezident SPF  
JUDr. Marcel Blažo člen pre legislatívu a právo  
Ing. Nora Szauder člen pre ekonomiku  
  viceprezident pre plávanie  
Ing. Marian Pavuk  viceprezident pre diaľkové plávanie  
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. viceprezident pre synchronizované plávanie  
Ing. Štefan Šmihuľa viceprezident pre vodné pólo  
Mgr. Miroslav Šimun člen pre plávanie * dočasne poverený riadienim VSPL  
Richard Nagy zástupca športovcov  
Výbor sekcie plávania pl@swimmsvk.sk
Mgr. Miroslav Šimun predseda  
Mgr. Miroslav Machovič člen (manažér reprezentácie SR v plávaní)  
Dária Bálintová člen  
PaedDr. Karel Procházka, PhD. člen  
Ing. Martin Králik člen  
Mgr. Miloš Božík člen  
Mgr. Jiří Adámek člen  
Mgr. Vladimír Železník člen  
PaedDr. Zuzana Pupišová, PhD. člen  
Radoslav Sabol člen  
Výbor sekcie diaľkového plávania dp@swimmsvk.sk
Ing. Marian Pavúk  predseda  
Rostislav Vítek člen (manažér reprezentácie SR v diaľkovom plávaní)  
Bc. Zuzana Košťálová člen  
Mgr. Ivan Šulek člen  
Miroslav Nowak člen  
Ing. Monika Suchomelová člen  
Výbor sekcie synchronizovaného plávania sp@swimmsvk.sk
Doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD. predseda  
Gábor Zoltán Szauder člen (manažér reprezentácie SR v synchronizovanom pl.)  
Ing. Veronika Strapeková člen  
Ing. Nora Szauder člen  
Ing. Ivana Solymosyová člen  
Mgr. Zuzana Žáková PhD. člen  
Lucia Aczelová člen  
Ing. Marián Viazanko člen  
Výbor sekcie vodného póla vp@swimmsvk.sk
Ing. Štefan Šmihuľa predseda  
Gejza Gyurcsi člen (manažér reprezentácie SR pre mužov)  
Martina Kuníková člen (manažér reprezentácie SR pre ženy)  
Ing. Ján Baranovič člen  
Ing. Michal Gogola člen  
Marek Nedelka člen  
Ing. Dušan Kucharík člen  
Ing. Alena Harčariková, MBA člen  
Ing. Marek Gális člen  
Ľubomír Tóth člen  
Róbert Horváth člen  
Ing. Andrej Zareva člen  
Ing. Tomáš Korauš člen  
Karol Bačo člen  
Disciplinárna komisia SPF disciplinarna.komisia@swimmsvk.sk
Mgr. Peter Bartovič predseda  
JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.  podpredseda  
Ing. arch. Edita Pavlíková člen  
JUDr. Peter Mihál člen  
RNDr. Jozef Mihál člen  
Ing. Adam Czaszko člen  
Ing. Ján Šurim člen  
JUDr. Katarína Horváthová člen  
Mgr. Viktor Karel člen  
Mgr. Patrik Hrbek člen  
Rozhodovacia rada SPF rozhodovacia.rada@swimmsvk.sk
Mgr. Igor Šumichrast predseda  
JUDr. Alexandra Šumichrast Vicová podpredseda  
Ing. Jana McDonnell člen  
Mgr. Michal Klein člen  
JUDr. Ľubomír Myndiuk, L.L.M člen  
Odvolacia komisia SPF odvolacia.komisia@swimmsvk.sk
JUDr. Pavol Pilek predseda  
Mgr. Marek Gilányi podpredseda  
Mgr. Zuzana Žáková PhD. člen  
Bc. Ján Urbanský člen  
Erik Kolář člen  
Odvolacia antidopingová komisia SPF odvolacia.antidopingova.komisia@swimmsvk.sk
JUDr. Zuzana Blažová člen  
MUDr. Róbert Dinka člen  
JUDr. Peter Sepeši člen  
Volebná komisia SPF
Ing. Martin Králik predseda  
Bc. Ján Urbanský člen  
Mgr. Zuzana Žáková PhD. zapisovateľ  
Matrikári súťaží
Mgr. Miroslav Šimun súťaže v plávaní +421 905 337 572
Ing. Peter Radič súťaže vo vodnom póle +421 908 248 700
Ing. Ivana Solymosyova súťaže v synchronizovanom plávaní +421 903 427 522
Športoví administrátori
Miroslav Šimun SSO +421 905 337 572
Iveta Marková BAO +421 902 893 586
Dagmar Krausová ZSO +421 903 262 643
Michal Kán SSO +421 907 171 758
Jana Hrycková BAO +421 905 223 496
Katarína Mikulová SSO +421 905 899 500
Edita Pavlíková SSO +421 911 236 958
Martin Králik VSO +421 911 381 035
Dana Micikášová VSO +421 915 523 776
Zuzana Szabóová VSO +421 907 573 623
Obsluha EČZ
Michal Balacenko vedúci skladu EČZ +421 905 483 116
Miroslav Nowak Bratislava +421 903 717 236
Peter Štrba Žilina +421 908 506 336
Juraj Husár Rimavská Sobota +421 908 903 378
Erich Serbin Humenné +421 915 935 596
     
Manažeri rozhodcovských zborov
Dária Bálintová súťaže v plávaní  
Ján Bohát súťaže vo vodnom póle  
Lucia Aczelová súťaže v synchronizovanom plávaní  
FINA rozhodcovia FINA list
Edita Kucejová č. 18 / 01.01.2015-31.12.2018 (rozhodca plávaní)  
Dária Bálintová č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)  
Milada Leščáková č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)  
Miroslav Soško č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca plávaní)  
Ján Urbanský č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (štartér)  
Štefan Tanka č. 19 / 01.01.2017-31.12.2020 (štartér)  
Miroslav Nowak č. 12 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca diaľkového pl.) +421 903 717 236
Zuzana Szabóová č. 12 / 01.01.2017-31.12.2020 (rozhodca diaľkového pl.) +421 907 573 623
Róbert Horváth 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca vodného póla)  
Martina Kuníková 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca vodného póla)  
Peter Radič 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca vodného póla)  
Mária Dzureková A / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Jana Mezovská A / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Lucia Shepard A / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Zuzana Lobpreisová G / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Jana Mcdonnell G / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Ivana Solymosyová G / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Veronika Strapeková G / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Nora Szauder G / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Monika Thüringerová G / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Zuzana Žáková A / 01.01.2018-31.12.2018 (rozhodca synchronizovaného pl.)  
Členovia v medzinárodných komisiách FINA / LEN  
Štefan Bottlik LEN TWPC (technická komísia vodného póla)