Úplné znenie Stanov SPF v znení Dodatku č. 2 zo dňa 10. 4. 2017